Sprawozdanie merytoryczne za rok 2004

STOWARZYSZENIE WIOSNA

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2004

 1. Stowarzyszenie WIOSNA ma swoją siedzibę w Krakowie, ul. Stanisławy Wysockiej 2c/9, 31-580 Kraków; biuro: Al. Mickiewicza 45, 31-120 Kraków
 2. Stowarzyszenie WIOSNA zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10.10 2001 r. pod numerem KRS 0000050905. Dnia 06.03.2002 r. otrzymało numer identyfikacyjny REGON 356510550.
 3. W skład Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA wchodzą następujące osoby:
  1. Jacek Antoni Stryczek (Prezes Zarządu), zamieszkały przy ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
  2. Ewa Dorota Sobczyk (Wiceprezes Zarządu), zamieszkała przy os. Dywizjonu 303 62/47, 31-875 Kraków
  3. Anna Żaczek (Sekretarz), zamieszkała przy ul. St. Wysockiej 2c/9, 31-580 Kraków
  4. Oskar Sebastian Zgraj (Wiceprezes Zarządu), zamieszkały przy ul. Ściegiennego 57/9 30-630 Kraków
  5. Marcin Jerzy Wolsza (Skarbnik), zamieszkały przy ul. Ks. Turka 19/3, 30-717 Kraków
 4. Celami statutowymi Stowarzyszenia WIOSNA są:

a. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

b. promocja i organizacja wolontariatu

c. tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osoby niepełnosprawne)

d. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży , w szczególności z rodzin wieloproblemowych

e. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy , w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą

f. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego

g. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym

h. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej

i. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 1. Stowarzyszenie WIOSNA realizuje cele statutowe poprzez:

a. opracowywanie programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej , życiowej

b. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nie posiadające osobowości prawnej )

c. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy

d. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej

e. działalność wydawniczą

f. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych

g. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia

h. wymianę i edukację kulturalną,

i. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,

j. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi

k. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.

 1. Stowarzyszenie WIOSNA realizowało w 2004 r. cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

CENTRUM WOLONTARIATU

„Centrum Wolontariatu” to projekt realizowany od lipca do grudnia 2004r. Jego kontynuacją w roku 2005 będzie projekt o nazwie „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie w Małopolsce organizacji parasolowej promującej ideę wolontariatu i zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działalność wolontarystyczną. Zadaniem projektu jest też wypracowanie procedur rekrutacji i racjonalnego zarządzania wolontariuszami.

W ramach projektu „Centrum Wolontariatu”:

 • Zrealizowaliśmy 7 szkoleń wstępnych i 8 specjalistycznych dla 129 uczestników
 • Nawiązaliśmy współpracę z:
  • 4 uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera, Wyższą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum”
  • 4 Organizacjami pozarządowymi: Polskim Związkiem Niewidomych, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Bankiem Żywności w Krakowie, Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
 • Sporządziliśmy elektroniczną bazę danych potrzeb organizacji pozarządowych z zakresie pracy wolontarystycznej
 • Sporządziliśmy bazę danych 106 wolontariuszy, z których 56 deklarowało chęć podjęcia pracy
 • Zrealizowaliśmy szeroką kampanię informacyjną (strona internetowa, plakaty, ulotki, spotkania)
 • Rozliczyliśmy projekt w ramach konkursu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

ŚWIĄTECZNA PACZKA

„Świąteczna Paczka” to akcja, w której pomagamy rodzinom znajdującym się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji materialnej. Chcemy dać im możliwość przeżycia rzeczywiście spokojnych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia. Rozpoznajemy potrzeby rodzin, a następnie znajdujemy darczyńców, którzy są gotowi udzielić pomocy w postaci paczki z żywnością, odzieżą, środkami czystości, sprzętem AGD. Część darczyńców deklaruje systematyczną pomoc dla ubogich rodzin w ramach całorocznego programu „Twarzą w Twarz”.

W ramach akcji „Świąteczna Paczka”:

 • Pomoc uzyskało 510 najuboższych krakowskich rodzin (w roku 2003 było to 214 rodzin)
 • W akcję zaangażowało się 200 wolontariuszy, którzy przepracowali łącznie 3800 godzin, czyli 23 miesiące robocze
 • Przekazano pomoc o wartości ok. 130 tys. zł
 • W akcję zaangażowało się ok. 3,5 tys. darczyńców, którzy przygotowywali paczkę
 • Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł
 • Zawiązano umowę z Gazetą Wyborczą – patronem medialnym akcji
 • Stworzono funkcjonalną bazę danych rodzin potrzebujących pomocy

PODAJ DALEJ

„Podaj dalej” opiera się na idei wymiany pomiędzy bogatszą a biedniejszą warstwą społeczeństwa. Darczyńcy przekazywali rodzinom potrzebującym używane, ale wciąż będące w dobrym stanie i sprawne meble i sprzęt AGD. WIOSNA pełniła w akcji rolę pośrednika, dbała też o reperację drobnych usterek przekazanych sprzętów, aby rodziny obdarowane otrzymywały pełnowartościowe przedmioty.

W ramach akcji „Podaj dalej”:

 • Obdarowanych zostało ponad 100 rodzin. Wyposażyliśmy je w meble (łóżka, biurka, stoły, szafy), pralki, lodówki, kuchenki gazowe
 • Wykorzystano z pożytkiem przedmioty zalegające w przedpokojach i piwnicach, zaś rodziny potrzebujące zyskały dzięki temu najpotrzebniejsze do życia sprzęty
 • Ok. 400 osób zgłosiło chęć podarowania swoich rzeczy
 • Zaangażowało się ok. 70 wolontariuszy (pomagali w transporcie mebli, porządkowaniu magazynów, plakatowaniu dzielnic)
 • Współpracowaliśmy z mediami: Gazetą Wyborczą (patronat medialny akcji), Dziennikiem Polskim, Telewizją Kraków (4 reportaże), Radiem Kraków, Radiem Plus, Radiem Region
 • Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł
 • Współpracowaliśmy z:
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie
  • Firmami Transportowymi: Spedpol, Przewłocki, Minimaxx
  • Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie

PODARUJ MI CZAS

„Podaruj mi czas” to długofalowy program aktywizacji dzieci z rodzin wieloproblemowych poprzez atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego (warsztaty edukacyjno-kulturowe, wycieczki, zajęcia sportowe). Program pomaga dzieciom odkryć ich umiejętności i pasje oraz stwarza dostęp do świata, którego nie zapewnia im ich własne środowisko.

W ramach programu „Podaruj mi Czas”:

· Pomoc uzyskało ok. 100 dzieci (z czego 70 uczestniczyło w regularnych zajęciach jazdy konnej, na basenie, ściance wspinaczkowej itp.)

· Objęliśmy działaniami 3 ośrodki: Kraków, Libiąż, Gdów

· W pracę zaangażowało się 70 wolontariuszy, którzy poświęcili łącznie 3 tys. godzin

· Zorganizowaliśmy 10-dniowe półkolonie dla 50 dzieci

· Nawiązaliśmy współpracę z:

o Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

o Kinem IMAX, Multikinem, Aquaparkiem, Centrum Wspinaczkowym RENI-Sport, Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny, kilkoma stadninami koni

o Cukierniami: CORA, Michalscy, Pieprzyca (z Podłęża)

· Rozliczyliśmy 2 projekty realizowane w ramach konkursów grantowych

PODZIELMY SIĘ WIEDZĄ

„Podzielmy się wiedzą” to program zajęć korepetycyjnych dla dzieci ze środowisk upośledzonych społecznie i ekonomicznie. W ramach programu staramy się zapewnić im fachową pomoc wyszkolonych wolontariuszy-korepetytorów oraz dostęp do pomocy naukowych (encyklopedie, słowniki, kompendia, lektury). Chcemy nauczyć naszych podopiecznych inwestować w siebie, dbać o własny rozwój intelektualny, rozwijać zainteresowania.

W ramach programu „Podzielmy się wiedzą”:

 • Od lutego do czerwca pomocą objęto 50 dzieci w 5 ośrodkach korepetycyjnych
 • Od listopada systematyczną pomoc w formie indywidualnych korepetycji otrzymuje 40 dzieci
 • Zrekrutowano i wyszkolono 40 wolontariuszy-korepetytorów, którzy łącznie wypracowali 440 godzin, czyli równowartość ok. 8800 zł (nabór jest kontynuowany)
 • Nawiązano współpracę z Fundacją ORLEN „Dar Serca”
 • Nawiązano współpracę z 3 szkołami oraz świetlicą środowiskową

HERBATKA U STARUSZKÓW

„Herbatka u staruszków” to akcja, w której osoby młode (studenci) odwiedzają raz w tygodniu osoby starsze przebywające w zespole opiekuńczo-leczniczym w Prokocimiu. Wspólnie spędzali czas na spacerach, czytaniu gazet i książek, rozmowach.

W ramach akcji „Herbatka u staruszków”:

 • Zaangażowało się 30 wolontariuszy
 • Zorganizowano 3 wspólne imprezy z okazji:
  • Świąt Bożego Narodzenia
  • Wielkanocy
  • Dnia Babci i Dziadka
 • Podczas imprez obyły się występy artystyczne, wspólne śpiewanie, rozdawano także drobne upominki

UKRAINA

„Ukraina” to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia WIOSNA i Bractwa Akademickiego PRO. Jej celem jest dotarcie do polskich dzieci i młodzieży z Ukrainy poprzez organizowanie dla nich rekolekcji i wypoczynku wakacyjnego.

W ramach akcji „Ukraina”:

 • Zorganizowaliśmy wypoczynek dla 70 dzieci (w trakcie sześciu edycji akcji dotarliśmy łącznie do 430 dzieci z Miżyńska, Pnikuta i Żydaczowa)
 • Udzieliliśmy pomocy materialnej o wartości ok. 5 tys. zł
 • Dziećmi opiekowało się 14 wolontariuszy – (w ramach sześciu edycji wzięło udział w akcji łącznie ok. 100 wolontariuszy)

 1. Stowarzyszenie WIOSNA nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności odpłatnej pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
 2. W roku 2004 przychody Stowarzyszenia WIOSNA wyniosły 84 806,84 zł
  i pochodziły z następujących źródeł:
  1. Składki członków Stowarzyszenia brutto: 630 zł
  2. Darowizny od osób fizycznych: 43 523, 29 zł
  3. Darowizny od firm: 6000 zł
  4. Darowizny z fundacji: 5000 zł
  5. Środki pochodzące ze źródeł publicznych z budżetu państwa: 16 053,22 zł
  6. Pozostałe przychody: 13 600, 33 zł
 3. Stowarzyszenie WIOSNA poniosło w roku 2004 koszty w wysokości 81 517,67 zł,
  w tym:
  1. Koszty działalności statutowej: 55 708,97 zł
  2. Koszty administracyjne: 25 808, 70 zł
 4. W roku 2004 w Stowarzyszeniu WIOSNA zatrudnionych było na umowę o pracę 2 pracowników w pełnym wymiarze godzin (pełny etat), w tym jeden przez okres 6 miesięcy. (Umowa nr 01/P/2004 z Anną Sladkowską z dnia 26.01.2004 r. oraz Umowa z Ewą Sobczyk nr 02/P/2004 z dnia 01.02.2004 r.).
 5. Łączna kwota wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło wynosił w 2004 roku 11 943,82 zł.
 6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
 7. Łączna kwota wynagrodzeń na podstawie umów zlecenia wyniosła w roku 2004 1859,87 zł.
 8. Stowarzyszenie WIOSNA nie udzielało ani nie zaciągało w roku 2004 żadnych pożyczek.
 9. Stan końcowy bieżących rachunków bankowych Stowarzyszenia WIOSNA w Deutsche Bank 24 na dzień 31.12.2004 r. wynosił:
  1. Rachunek 17 1910 1048 2004 2987 1121 0001: 6 877,69 zł
  2. Rachunek 87 1910 1048 2004 2987 1121 0002: 19,61 zł
  3. Rachunek 60 1910 1048 2004 2987 1121 0003: 2728,21 zł
 10. Stowarzyszenie WIOSNA nie posiada lokat bankowych.
 11. Stowarzyszenie WIOSNA nie nabyło w roku 2004 żadnych nieruchomości.
 12. W roku 2004 Stowarzyszenie WIOSNA nabyło następujące środki trwałe:
  1. Meble biurowe (biurka, krzesła, ława, półka, szafka) za kwotę 2 367,94 zł
  2. Sprzęt elektroniczny (komputery, monitor, drukarka, telefon z faxem) za kwotę 7 727,23 zł
 13. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia wynosił 10 719,92 zł.
 14. Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2004 nie nabywało obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.
 15. W roku podatkowym 2004 składane były następujące deklaracje podatkowe:
  1. PIT 4 – w liczbie 12
  2. CIT 8 – w liczbie 1 (dot. 2003 r.)
  3. PIT 8b – w liczbie 3 (dot. 2003 r.)
 16. W roku 2004 w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona żadna kontrola.
 17. Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2004 prowadziło następujące zlecone zadania publiczne:

a. „Podaruj mi czas” – organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci z rodzin patologicznych na podstawie umowy nr I/1035/KZ/2258/04 z dnia 23.09.2004 r. zawartej z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, reprezentowanym przez Pana Marka Sowę – Zastępcę Dyrektora Kancelarii Zarządu. Wysokość dofinansowania zadania ze środków Województwa Małopolskiego wyniosła 3663,23 zł.

  1. Organizacja Centrum Wolontariatu w Małopolsce – na postawie umowy
   nr I/811/KZ/1835/04 zawartej w dniu 26.07.2004 r. z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, reprezentowanym przez Pana Marka Sowę – Zastępcę Dyrektora Kancelarii Zarządu. Wysokość dofinansowania zadania ze środków Województwa Małopolskiego wyniosła 12 054,98 zł.
  2. „Podaruj mi czas” - organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – na podstawie umowie nr I/574/PS/1110/04 zawartej
   z Województwem Małopolskim w dniu 09.04.2004. Wysokość dofinansowania zadania ze środków Województwa Małopolskiego wyniosła 3500 zł. Projekt rozliczany był w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej

Wszystkie zadania zostały zrealizowane, rozliczone i pozytywnie rozpatrzone przez Zleceniodawców.

 1. Tendencje zmian w przychodach i kosztach.

W porównaniu z rokiem 2003 widoczny jest w przychodach Stowarzyszenia większy udział środków pochodzących z instytucji publicznych (ok. 25% przychodów). Jest to efekt wygranych przez Stowarzyszenie konkursów ofert grantowych na realizację zadań publicznych zlecanych przez instytucje. Nadal największą grupę źródeł przychodów stanowią darowizny od osób fizycznych (51%).

W roku 2004 najwyższe koszty na działalność statutową poniesione zostały w listopadzie (13 397,26 zł), gdyż w tym właśnie miesiącu prowadzone były najintensywniejsze działania w ramach projektu Centrum Wolontariatu, dofinansowywanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Copyright © 2007-2020