REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISÓW INTERNETOWYCH NALEŻĄCYCH DO STOWARZYSZENIA WIOSNA z dnia 9 września 2019 r.


Spis treści

Definicje
§1.

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

 1. Usługodawca” – Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000050905; adres poczty elektronicznej [email protected];
 2. Projekty” – prowadzone przez Usługodawcę Projekty, w szczególności „Szlachetna Paczka”, „Akademia Przyszłości” oraz inne, mające na celu walkę z szeroko pojętym zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia oraz pomoc dla dzieci z trudnościami w szkole, z rodzin wieloproblemowych, poprzez organizowanie pomocy dla osób potrzebujących, w szczególności informowanie oraz aktywizację społeczeństwa do podejmowania działań dobroczynnych;
 3. Użytkownik” – osoba fizyczna, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta;
 4. Usługobiorca” – osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 5. Serwis” lub „Serwisy” – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są m.in. pod adresami:
  • szlachetnapaczka.pl
  • akademiaprzyszlosci.org.pl
  • superw.pl
  • moja.wiosna.org.pl
  • inwestorspoleczny.pl
  • slubpelenmilosci.pl
  • sztukateraz.pl
  • wiosna.org.pl
  • wydarzenia.wiosna.org.pl
  • odpowiadamdobrem.pl
  • pomagamseniorowi.pl
  • paczka.pitax.pl
  • grapaczka.pl/
  • raportodolowaniu.pl
  • raportobiedzie.pl
  • wolontariatwfirmie.pl
  • solidarnapaczka.pl
 6. Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami;
 7. Usługi” – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 8. Konto” – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Usługobiorcy, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu w zakresie odpowiednim dla jego rodzaju, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Usługobiorcy;
 9. Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;
Postanowienia ogólne
§2.
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług w ramach Serwisów.
 2. Usługodawca w Serwisach nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu
§3.
 1. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 2. Użytkownik zamawiający Newsletter akceptuje Regulamin przy zamawianiu tej Usługi. Dodatkowo inne wybrane Usługi Serwisów mogą wymagać akceptacji Regulaminu.
 3. Usługobiorca akceptuje Regulamin przy Rejestracji.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem wiosna.org.pl/regulamin-serwisu
  Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku z adresu: wiosna.org.pl/regulamin-serwisu-pobierz
Zawarcie Umowy
§4.
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisów, które nie wymagają założenia Konta.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą Rejestracji.
 3. Usługobiorca dokonując Rejestracji oświadcza, że podane przez niego w procesie Rejestracji dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Użytkownik oraz Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany w procesie Rejestracji lub korzystania z innych określonych Usług przez Użytkownika.
 5. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą związanej ze świadczeniem Usług.
 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
 9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Warunki techniczne świadczenia Usług
§5.
 1. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. połączenia z siecią Internet;
  2. przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  3. posiadania adresu email;
  4. włączonej obsługi plików cookies.
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 4. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami .txt (zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc., docx, .xls, .xlsx, .csv, .odt (dokument programu Open Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, i .tiff (obrazy).
Usługi
§6.
 1. Korzystanie z Usług Serwisów jest bezpłatne.
 2. Serwisy świadczą Usługi określone w Załączniku do Regulaminu.
 3. Dostęp do niektórych Usług może być ograniczony do Usługobiorców określonych rodzajów Kont lub na podstawie innych, wybranych przez Usługodawcę kryteriów.
Prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorcy i Użytkownika
§7.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
  2. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  3. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,
  4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Usługobiorcy oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 6. Użytkownik oraz Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
  1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  2. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku lub w sposób określony w odrębnej umowie;
  5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Usługobiorców;
  6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 8. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli:
  1. Usługobiorca podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  2. Usługobiorca narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,
  3. Usługobiorca propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  4. Usługobiorca nie stosuje się do upomnienia Usługodawcy w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu,
  5. Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Usługobiorca posługuje się nieswoimi danymi osobowymi.
Ochrona prywatności i dane osobowe
§8.

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Usługobiorców zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce prywatności”, dostępnej na stronie: wiosna.org.pl/regulamin-serwisu

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
§9.
 1. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do każdego z Serwisów jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, Użytkownik udostępniający publicznie lub zgłaszający do publikacji w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym własne zdjęcia i opisy w ramach Konta, propozycje artykułów, propozycje wpisów lub materiałów foto/video jednocześnie:
  1. udziela Usługodawcy nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisów oraz pozostałej działalności Usługodawcy na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,
   3. rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;
  2. w zakresie licencji określonej w pkt. 1) udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści,
  3. pozostawia Usługodawcy swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Usługodawca ma obowiązek oznaczenia autorstwa,
  4. oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz że przyjmuje on wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika lub Usługodawcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik lub Usługodawca wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
 4. Licencja i zgoda, o których mowa w ust. 2 i 3, może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.
 5. W zakresie udostępniania treści pochodzących od Użytkowników w komentarzach do artykułów oraz w ocenach, Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego do ich przechowywania i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Postępowanie reklamacyjne
§10.
 1. Użytkownik i Usługobiorca mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
  1. na adres Usługodawcy: Stowarzyszenie Wiosna, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków,
  2. za pośrednictwem dostępnego w Serwisach formularza,
  3. na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi zgłaszającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu
Czas trwania umowy i jej zakończenie
§11.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 3. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta lub zgłoszenie żądania jego usunięcia na adres [email protected], a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że Konto jest fałszywe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania w Serwisie lub w Koncie treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  4. wykorzystywania przez Usługobiorcę lub Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
  6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy lub Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, w tym usunięcia Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 7. Jeżeli funkcjonowanie Konta powiązane jest z rolą Usługobiorcy w Projektach, utrata przez niego roli, w szczególności zakończenie umowy wolontaryjnej z Usługodawcą, równoznaczne jest z zakończeniem świadczenia na jego rzecz usług w ramach Konta powiązanych z utraconą rolą.
Zmiany Regulaminu
§12.
 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
 2. Użytkownik ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 4. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą.
Prawo i jurysdykcja właściwa
§13.
 1. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.
Postanowienia końcowe
§14.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”,
  5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Załączniki oraz  Polityka Prywatności stanowią integralną część Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 września 2019 r.
Załącznik do Regulaminu
Wykaz i opis usług serwisów
I. Usługi ogólne
 1. Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o działalności Usługodawcy, w tym o stanie Projektów, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie. Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie dedykowanego formularza. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 2. Pliki do pobrania – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików zawierających dokumenty potrzebne do realizacji Projektów, raporty z realizacji Projektów, materiały promocyjne oraz inne.
 3. Wyszukiwarka internetowa – Usługa polegająca na umożliwieniu wyszukiwania przez Usługobiorcę lub Użytkownika informacji opublikowanych w Serwisach.
 4. Dostarczanie treści o charakterze informacyjnym – Usługodawca poprzez Serwisy informuje o prowadzonych Projektach, przedstawia skalę ich realizacji i możliwe formy zaangażowania.
 5. Usługi dla Dobroczyńców – Użytkownicy posiadają możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego Projektów poprzez:
  1. dokonanie wpłaty jednorazowej lub ustalenia zlecenia wpłat cyklicznych za pomocą skorzystania z funkcji bezpośredniej płatności w Serwisach lub przelewu tradycyjnego na dane Projektu wskazane w Serwisie;
  2. możliwość pobrania programu do sporządzania rocznych zeznań podatkowych i jednocześnie przekazania 1% podatku na rzecz Usługodawcy.
 6. Umożliwianie komentowania, polecania i głosowania na treści udostępnione w Serwisach – celem komentarzy jest umożliwienie Użytkownikom możliwości wypowiedzi na temat treści w Serwisach a także wzajemną dyskusję na ich temat pomiędzy Użytkownikami. Umieszczanie komentarzy odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  1. treść komentarzy musi być związana z treścią Serwisu i stanowić refleksje na jego temat, wypowiedź krytyczną lub komentarz do niego,
  2. treść komentarzy nie może zawierać informacji nieprawdziwych oraz nie może powodować słownych kłótni w Serwisie pomiędzy Użytkownikami,
  3. komentarze nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności treści wulgarnych lub obraźliwych,
  4. komentarze nie mogą zawierać informacji sprzecznych ze standardami pomocy w ramach Projektów, w szczególności próśb o pomoc lub numerów rachunków bankowych,
  5. ten sam komentarz może być umieszczony tylko jeden raz. Komentarze sprzeczne z ww. zasadami mogą być usuwane przez Usługodawcę a Użytkownik, który je zamieszcza może zostać pozbawiony przez Usługodawcę możliwości komentowania.
 7. Możliwość przedstawiania Usługodawcy propozycji treści, w tym artykułów, do publikacji w Serwisie – następuje to poprzez uzupełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza. Treści przedstawiane przez Użytkownika muszą być zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie. W momencie przedstawienia propozycji treści, Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z tych treści na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 8. Formularz kontaktowy lub zgłoszeniowy – Usługa, w ramach której Usługobiorca lub Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą dedykowanego formularza, w celu wskazanym w formularzu. Usługodawca zobowiązuje się na bieżąco obsługiwać wiadomości wysłane za pomocą formularza. Odpowiedź na przesłaną wiadomość kierowana będzie na adres e-mail podany przez osobę wysyłającą wiadomość.
II. Zgłaszanie Rodzin Potrzebujących
 1. W ramach projektu Szlachetna Paczka Usługodawca umożliwia Użytkownikom zgłaszanie do Projektu Rodzin Potrzebujących za pomocą Serwisu.
 2. Rodzinę do Projektu zgłosić może osoba fizyczna lub osoba prawna (instytucja).
 3. W przypadku zgłoszenia Rodziny przez osobę prawną, wymagana jest akceptacja Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Rodzinę zgłosić można tylko za jej uprzednią zgodą. Zgodę odbiera się wyłącznie na dedykowanym formularzu, udostępnionym do pobrania w Serwisie. Rodzina wyraża zgodę poprzez złożenie przez przedstawiciela Rodziny własnoręcznego podpisu na wydrukowanym formularzu oraz podanie danych przedstawiciela Rodziny.
 5. Zgłoszenie następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika dedykowanego formularza w Serwisie oraz wgranie skanu (zdjęcia) formularza zgody z podpisem przedstawiciela Rodziny.
 6. Po zgłoszeniu Rodziny w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest wysłać na adres Usługodawcy wskazany w § 1 Regulaminu oryginał (papierowy) formularza zgody.
 7. Użytkownik nie może zgłosić do Projektu samego siebie ani swojej rodziny.
 8. Nie zostaną włączone do Projektu rodziny:
  1. które są rodziną Użytkownika zgłaszającego;
  2. których zgłoszenie jest niepełne, tj. nie zawiera skanu formularza zgody bądź innych wymaganych informacji;
  3. których zgłoszenie zawiera błędy uniemożliwiające kontakt z rodziną, np. błędne dane kontaktowe;
  4. których oryginał formularza zgody nie zostanie doręczony na adres Usługodawcy.
III. Usługi dla Darczyńców oraz obowiązki Darczyńców projektu SZLACHETNA PACZKA
 1. W ramach projektu Szlachetna Paczka, Usługodawca zamieszcza w Serwisie zanonimizowane historie rodzin potrzebujących wraz z listą ich potrzeb. Użytkownik ma możliwość zapoznać się z historiami, korzystając z filtrów pozwalających wyszukać rodziny o konkretnej specyfice.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru rodziny, której przygotuje pomoc materialną („Paczkę”). Wybór następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Serwisie. W momencie wyboru, rodzina potrzebująca zmienia status na nieaktywny, bez możliwości wyboru przez innych Użytkowników. Możliwy jest wybór więcej niż jednej rodziny przez Użytkownika.
 3. Po dokonaniu wyboru rodziny potrzebującej, Użytkownik zobowiązuje się wobec Usługodawcy do przygotowania im pomocy na warunkach oraz w zakresie określonym w informacjach szczegółowych dotyczących tych osób oraz zgodnie z aktualnymi zasadami organizacji Szlachetnej Paczki, przekazanymi w Serwisie przed dokonaniem wyboru rodziny.
 4. Użytkownik, podejmujący się wykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszym rozdziale, oświadcza, że rozumie odpowiedzialność za udzielenie pomocy osobom potrzebującym, oraz że przy wykonywaniu przyjętych na siebie obowiązków dołoży najwyższej staranności, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, którym pomaga oraz dobro Szlachetnej Paczki.
 5. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się lub niewłaściwego wykonywania przez Użytkownika z przyjętych na siebie zobowiązań, o których mowa w niniejszym rozdziale, Usługodawca może:
  1. upomnieć Użytkownika, wzywając go jednocześnie do usunięcia skutków naruszeń Regulaminu i dalszego prawidłowego wykonywania zobowiązań,
  2. rozwiązać umowę o świadczenie Usług oraz anulować wybór rodziny potrzebującej przez Użytkownika.
 6. Użytkownik, który zadeklarował w Serwisie przygotowanie pomocy rodzinie potrzebującej, zobowiązuje się do przygotowywania pomocy według potrzeb określonych w liście potrzeb rodziny, z uwzględnieniem trzech, wyszczególnionych jako najważniejszych.
 7. Użytkownik, o którym mowa w pkt 6, zobowiązany jest do dostarczenia zadeklarowanej przez siebie pomocy w określonym miejscu i czasie, które zaakceptował na etapie wyboru rodziny, której zadeklarował pomoc.
 8. Usługodawca nie kontroluje zawartości paczek przekazanych w ramach akcji.
 9. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za jakość przekazanej pomocy.
 10. Produkty przekazywane przez Użytkownika powinny zostać zapakowane zgodnie z instrukcją i oznaczone etykietą identyfikującą pomoc dla konkretnej rodziny.
 11. Usługodawca nie zapewnia transportu pomocy o dużych gabarytach (np. lodówka, pralka). Użytkownik jest zobowiązany zapewnić transport tego typu we własnym zakresie.
IV. Usługi dla Darczyńców Indeksowych projektu Akademia Przyszłości
 1. W ramach projektu Akademia Przyszłości Usługodawca zamieszcza w Serwisie zanonimizowane informacje o dzieciach – podopiecznych Projektu. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z informacjami i wyboru konkretnego dziecka poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Serwisie. W momencie wyboru, dziecko zmienia status na nieaktywny, bez możliwości wyboru przez innych Użytkowników. Możliwy jest wybór więcej niż jednego dziecka przez Użytkownika.
 2. Poprzez wybór dziecka, Użytkownik zobowiązuje się do wpłaty określonej w Serwisie kwoty na rzecz Projektu. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w inny sposób, wskazany w Serwisie.
 3. Po dokonaniu wpłaty Użytkownik staje się Darczyńcą Indeksowym wybranego przez siebie dziecka. Będzie on otrzymywał od wolontariusza Projektu informacje o pracy dziecka w Projekcie i czynionych przez niego postępach. Będzie też miał możliwość przekazania dziecku dedykowanych wiadomości za pośrednictwem wolontariusza.
 4. Status Darczyńcy Indeksowego trwa przez jedną edycję Projektu, która rozpoczyna się w pierwszym semestrze roku szkolnego i kończy się wraz z zakończeniem roku szkolnego.
V. Rekrutacja
 1. W ramach Serwisów Usługodawca świadczy usługę rekrutacji dla wolontariuszy Projektów, obejmującą:
  1. możliwość zgłoszenia się do udziału w Projektach;
  2. obsługę rekrutacji do Projektów;
  3. obsługę e-learningów;
  4. obsługę ról nadanych wolontariuszom Projektów;
  5. prowadzenie Kont Usługobiorców, o zakresie funkcjonalności uzależnionych od roli w Projektach.
 2. W celu zgłoszenia na wolontariusza Projektu, Użytkownik tworzy konto w dedykowanym Serwisie. W ramach konta może on obserwować postęp swojego zgłoszenia na ścieżce rekrutacji.
 3. Wolontariusze o odpowiednim statusie posiadają uprawnienia do modyfikacji i zmian w ścieżce rekrutacji Usługobiorcy.
 4. Utworzenie konta w Serwisie rekrutacyjnym jest równoznaczne z utworzeniem konta w innych Serwisach dedykowanych do obsługi Projektu. Dane do logowania we wszystkich ww. Serwisach są tożsame. Pomyślne przejście ścieżki rekrutacji zakończone podpisaniem umowy o wolontariat skutkuje uzyskaniem dostępu do funkcjonalności Serwisów dedykowanych do obsługi Projektu.
 5. Usługodawca może świadczyć usługę rekrutacji dla uczestników Projektów oraz pracowników i stażystów Usługodawcy, na zasadach wskazanych powyżej lub poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego.
VI. Usługi dla Wolontariuszy Projektów
 1. Usługodawca poprzez Serwisy dedykowane dla poszczególnych Projektów świadczy usługi obsługi tych Projektów przez Wolontariuszy.
 2. Dostęp do Serwisu dedykowanego ma wyłącznie Usługobiorca posiadający Konto oraz odpowiednie uprawnienia. Logowanie do Serwisu odbywa się na zasadach wskazanych w pkt V ust. 4 powyżej.
 3. Usługobiorca otrzymuje uprawnienia odpowiednie do swojej roli w Projekcie w momencie podpisania umowy o wolontariat i trwają one przez okres obowiązywania umowy.
 4. Zakres usług zależy od Projektu, obowiązków i upoważnień wolontariusza w Projekcie.
VII. Usługi w ramach projektu „Ślub Pełen Miłości”
 1. Projekt skierowany jest do nowożeńców, którzy w związku z uroczystością ślubną decydują się przeprowadzić wśród zaproszonych gości zbiórkę pieniężną, zamiast zwyczajowo wręczanych z tej okazji okolicznościowych podarunków, by uzyskane w ten sposób środki przekazać następnie na cel dobroczynny – wsparcie jednego z projektów Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach Serwisu.
 3. Usługodawca przekaże Uczestnikom Projektu określoną przez nich ilość wizytówek zawierających informację o Projekcie, które mogą zostać dołączone do zaproszeń ślubnych oraz skarbonkę przeznaczoną na zbiórkę pieniężną. Działanie to umożliwi Uczestnikom Projektu poinformowanie zaproszonych gości o chęci przyjęcia w prezencie ślubnym zamiast kwiatów i innych podobnych podarunków dowolnej sumy pieniężnej z zamiarem przekazania jej na wsparcie jednego z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Wiosna.
 4. Wszelkie pozostałe czynności faktyczne związane z organizacją zbiórki pieniędzy do skarbonki należą do obowiązków Uczestników Projektu. W zbiórce nie uczestniczy pracownik ani wolontariusz Usługodawcy.
 5. Sumę pieniężną uzyskaną w sposób opisany w ust. 3 Uczestnicy Projektu wpłacają na specjalne konto bankowe Stowarzyszenia Wiosna, wskazane przez Usługodawcę.
 6. Wpłata, o której mowa w ust. 5 stanowi darowiznę celową na rzecz Usługodawcy, jako organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Uczestnicy Projektu mogą przekazać Usługodawcy zdjęcia z ich wizerunkiem, które Usługodawca będzie mógł zamieścić w Serwisie. Przekazanie jakichkolwiek zdjęć nie jest obligatoryjne. W przypadku przekazania zdjęć, Uczestnicy Projektu udzielają nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunków, na czas nieokreślony, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w §9 ust. 2 Regulaminu; równocześnie Uczestnicy Projektu oświadczają, że uzyskali zgody na rozpowszechnianie wizerunku innych osób przedstawionych na zdjęciu, a w razie wycofania takiej zgody poinformują niezwłocznie Usługodawcę celem zaprzestania rozpowszechniania danego zdjęcia.
 8. Uczestnicy Projektu mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] bądź listownie na adres Usługodawcy.
 9. W przypadku niedokonania darowizny, o której mowa w §3 ust. 5 Uczestnicy mogą zrezygnować po zwróceniu Usługodawcy kosztów ewentualnego dostarczenia wizytówek oraz skarbonki do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej.
 10. W razie braku dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 5, w terminie 60 dni od dnia zawarcia małżeństwa przez Uczestników Projektu Usługodawca może odstąpić od umowy i domagać się zwrotu kosztów jakie poniósł w związku z udziałem Uczestników Projektu w Projekcie, w szczególności kosztów dostarczenia wizytówek oraz skarbonki do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej
VIII. Zapisy na wydarzenia
 1. Serwis, w ramach usługi zapisów na szkolenia oraz inne wydarzenia organizowane przez Usługodawcę w ramach Projektów (dalej: „Wydarzenia”), świadczy następujące usługi:
  1. prowadzenie zapisów na Wydarzenia;
  2. obsługa i koordynacja Wydarzeń;
  3. nadawanie ról i uprawnień Usługobiorcom, w tym różnych poziomów dostępów do obsługi Wydarzeń;
  4. prowadzenie Kont Usługobiorców, o zakresie funkcjonalności uzależnionych od roli w Projektach.
 2. Usługobiorca może zapisać się na Wydarzenie osobiście.
 3. Usługobiorca może zapisać na Wydarzenie innego Usługobiorcę. W takim przypadku zapisany Usługobiorca otrzymuje informację o jego zapisie oraz ma możliwość modyfikacji zapisu, w tym rezygnacji z udziału w Wydarzeniu.
 4. Usługobiorca może zapisać na Wydarzenie Osobę Trzecią pod warunkiem, iż wyraziła ona na to zgodę. Jeśli zgoda ta nie wynika z umowy łączącej Osobę Trzecią z Usługodawcą, dokonując takiego zapisu, Użytkownik oświadcza, że posiada upoważnienie od Osoby Trzeciej do podania danych osobowych jej dotyczących, jak również do wyrażenia w jej imieniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celu realizacji i wzięcia udziału w Wydarzeniu.