Statut Stowarzyszenia Wiosna

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie WIOSNA i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
§2.
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§3.
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej “Statutem”.
§4.
 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez zarząd.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.
§5.
 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje walne zgromadzenie członków zwykłą większością głosów.
§6.

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe, a także oddziały oraz przedstawicielstwa za granicą.

§7.
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
 3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
Rozdział 2
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§8.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się,
 2. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
 3. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. działalność charytatywna,
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 10. działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracj,
 12. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 13. wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych,
 14. kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów,
 15. promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
 16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 17. promocja i organizacja wolontariatu,
 18. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 19. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
 20. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
 21. działalność na rzecz organizacji, których cele statutowe są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub, których celami są: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja skierowana do dzieci i młodzieży.
§9.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
 2. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 3. opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań społecznych,
 5. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 6. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,
 7. ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
 8. wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,
 9. przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy,
 10. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
 11. rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
 12. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,
 13. samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,
 14. powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia,
 15. przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,
 16. przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,
 17. ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,
 18. organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
 19. rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
 20. działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
 21. wymianę i edukację kulturalną,
 22. współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,
 23. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
 24. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 25. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
 26. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
 27. prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
 28. tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
 29. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

§10.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §8 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
 4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 8, które są celami pożytku publicznego.
 5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje walne zgromadzenie członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§11.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12.
 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni oraz członkowie zwyczajni będący reprezentantami wolontariuszy Stowarzyszenia, przy czym, członków zwyczajnych będących reprezentantami wolontariuszy nie może być więcej niż czterech jednocześnie.
 2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.
 3. Lista członków Stowarzyszenia jest jawna, publikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz dostępna do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.
§13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
 5. w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,
 6. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
 7. przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia.

2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego uchwałą, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust.1.

§14.

1. Członkiem zwyczajnym będącym reprezentantem wolontariuszy Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
 5. w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,
 6. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
 7. została wyłoniona spośród wolontariuszy Stowarzyszenia jako kandydat na członka zwyczajnego będącego reprezentantem wolontariuszy Stowarzyszenia zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2.

2. Zasady wyłonienia kandydata na członka zwyczajnego będącego reprezentantem wolontariuszy Stowarzyszenia określa regulamin reprezentacji wolontariuszy w Stowarzyszeniu przyjmowany uchwałą zarządu.

3. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego będącego reprezentantem wolontariuszy uchwałą, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.

§15.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:

 1. regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,
 2. udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.

2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1-5.

3. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze członka uchwałą po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.

§16.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1-5.

2. Honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu przyznaje zarząd za porozumieniem z kandydatem, na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§17.

Członkowie zwyczajni oraz członkowie zwyczajni będącymi reprezentantami wolontariuszy Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. udziału w obradach walnego zgromadzenia członków z głosem stanowiącym,
 2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
 3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
§18.

Członkowie zwyczajni oraz członkowie zwyczajni będącymi reprezentantami wolontariuszy Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji walnego zgromadzenia członków,
 3. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
 4. regularnego płacenia składek członkowskich,
 5. uczestnictwa w każdym walnym zgromadzeniu członków.
§19.

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w walnym zgromadzeniu członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §17 pkt 3 – 5.

§20.

1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia

2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia

§21.

1. Członkowie zwyczajni (w tym członkowie zwyczajni będący reprezentantami wolontariuszy Stowarzyszenia) wpłacają składki członkowskie:

 1. w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia oraz
 2. do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§22.

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej zarządowi Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka Stowarzyszenia,
 3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
 6. utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
 7. naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
 8. uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 9. braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
 10. nieuzasadnionej nieobecności na walnym zgromadzeniu członków,
 11. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
 12. niewywiązania się z innych niż wskazane w punktach 1-11 powyżej zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia,
 13. upływu 2 lat od uzyskania członkostwa przez członka zwyczajnego, będącego reprezentantem wolontariuszy Stowarzyszenia lub rozwiązania umowy o wolontariat – w zależności, która nastąpi wcześniej.

2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu zarząd stwierdza w uchwale.

§23.
 1. Od uchwały zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu, członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków.
 2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu komisji rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne walne zebranie członków -w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.
 4. Uchwała walnego zgromadzenia członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.
Rozdział 4
Organy Stowarzyszenia
§24.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§25.
 1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 2. Kadencja zarządu oraz komisji rewizyjnej jest wspólna oraz trwa cztery lata, kończąc się z chwilą wyboru nowego składu tych organów.
 3. Wybór członków zarządu oraz komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 4. Członkiem zarządu lub członkiem komisji rewizyjnej może być jedynie członek zwyczajny Stowarzyszenia
 5. W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu członka zarządu lub komisji rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, nowy członek zarządu lub komisji rewizyjnej wybrany na jego/jej miejsce zostaje powołany na okres do końca trwającej kadencji – odpowiednio zarządu lub komisji rewizyjnej.
 6. Ta sama osoba może być wybrana do pełnienia funkcji w zarządzie lub komisji rewizyjnej na kolejne kadencje.
§26.
 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Posiedzenia organów Stowarzyszenia, głosowanie podczas posiedzeń i poza nimi może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
 3. Możliwość udziału w posiedzeniach organów Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazywana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu podczas posiedzenia.
 4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
  3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
§27.
 1. Walne zgromadzenie członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Obradami walnego zgromadzenia członków kieruje prezes zarządu lub wskazana przez niego osoba.
 3. W walnym zgromadzeniu członków biorą udział członkowie zwyczajni (w tym członkowie będący reprezentantami wolontariuszy Stowarzyszenia) z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym – na zaproszenie zarządu.
 4. Walne zgromadzenie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§28.
 1. Zwyczajne walne zgromadzenie członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
 2. Zwyczajne walne zgromadzenie członków zwołuje zarząd.
 3. Termin i miejsce obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia członków zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.
§29.
 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków może się odbyć w każdym czasie. W przypadku zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków na mniej niż 14 dni przed datą takiego nadzwyczajnego zgromadzenia zarząd w zawiadomieniu o zwołaniu uzasadnia konieczność zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia członków w takim terminie.
 2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków jest zwoływane przez zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek komisji rewizyjnej,
  3. na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w §23 ust. 3,
  4. na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków składane są prezesowi zarządu pisemnie.
 4. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.
§30.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
 2. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwołanie prezesa zarządu, członków zarządu, przewodniczącego komisji rewizyjnej, członków komisji rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań komisji rewizyjnej,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez zarząd, komisję rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§31.
 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi prezes zarządu, a także wiceprezes lub wiceprezesi zarządu lub członkowie zarządu.
 3. Zarząd jest powoływany na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata.
§32.
 1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania i odbywania posiedzenia Zarządu (w trybie obiegowym), o ile są przyjmowane jednomyślnie i żaden z uprawnionych do głosowania członków zarządu nie zgłosi zdania odrębnego. §26.2 stosuje się odpowiednio.
 3. Pracami zarządu kieruje prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem zarządu.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i trybu funkcjonowania zarządu może określać regulamin zarządu, przyjmowany przez zarząd w drodze uchwały
§33.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 3. realizacja celów Stowarzyszenia,
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia walnemu zgromadzeniu członków,
 6. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 10. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. przyjmowanie i wykluczanie członków,
 12. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.
 13. uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
§34.

Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

§35.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:

 1. tworzyć biura,
 2. zatrudniać pracowników,
 3. angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.
§36.
 1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek zarządu, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. W sprawach, których wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.
§37.
 1. Utrata mandatu członka zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
 2. Rezygnację członek zarządu składa pisemnie prezesowi zarządu. W przypadku braku osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu, członek zarządu może złożyć rezygnację pisemnie innemu członkowi zarządu. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu (w tym prezesa zarządu) żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację walnemu zgromadzeniu członków zwołując jednocześnie walne zgromadzenie członków. Zaproszenie na tak zwołane walne zgromadzenie członków powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja członka zarządu jest w takim przypadku skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie członków.
 3. Utrata mandatu członka zarządu następuje również w przypadkach określonych w § 22 ust. 1 pkt 2- 9, 11 i 12.
§38.
 1. Komisja rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być:
  1. członek zarządu
  2. osoba pozostająca z członkiem zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,
  3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. osoba pobierająca od Stowarzyszenia regularne wynagrodzenie w oparciu o umowy cywilnoprawne.
 3. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Kontrola, o której mowa w ust. 3, może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym komisja rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
 5. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków
§39.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami walnego zgromadzenia członków,
 2. składanie wniosków z kontroli na walnym zgromadzeniu członków,
 3. prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia członków oraz zebrania zarządu,
 4. składanie wniosków o udzielenie zarządowi absolutorium,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków.
§40.

Do utraty mandatu członka komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio §37.

§41.
 1. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dany organ dokonuje uchwałą. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji.
 2. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji skład organów stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w taki sposób, że liczebność członków tego organu spadnie poniżej wymaganego przez statut minimum, celem uzupełnienia składu organu, Komisja Rewizyjna lub członek/członkowie stowarzyszenia sprawujący w chwili zaistnienia braku mandat w organie, którego skład ma być uzupełniany zwołują niezwłocznie Walne Zebranie Członków, na którym odbywają się wybory uzupełniające. Do chwili uzupełnienia organu o członków wybranych w wyborach uzupełniających, pozostali członkowie organu sprawujący mandat podejmują czynności wewnętrzne zmierzające do zachowania ciągłości działalności Stowarzyszenia niewymagające podjęcia uchwały.
Rozdział 5
Majątek i fundusze
§42.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
 4. dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
 5. ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
 6. dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
 7. nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
 8. dochodów z kapitału,
 9. dochodów z działalności gospodarczej,
 10. środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
§43.
 1. Środki pieniężne mogą być przechowywane
  1. na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
  2. na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
  3. w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.
 4. Stowarzyszenie nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 Euro – bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane.
§44.

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§45.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
  1. sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet,
  2. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  3. działalność agencji reklamowych,
  4. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  5. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  6. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  7. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  8. pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  9. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  10. wydawanie książek,
  11. wydawanie gazet,
  12. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  13. działalność w zakresie działań dźwiękowych i muzycznych,
  14. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
  15. pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  16. działalność organizatorów turystyki,
  17. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  18. działalność w zakresie informacji turystycznej,
  19. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana,
  20. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  21. badania rynku i opinii publicznej,
  22. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  23. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  24. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  25. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
  26. działalność agencji pracy tymczasowej,
  27. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
  28. działalność fotograficzna,
  29. działalność związana z tłumaczeniami,
  30. działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura,
  31. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
  32. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  33. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  34. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  35. nadawanie programów radiofonicznych,
  36. nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
  37. pozostałe badania i analizy techniczne,
  38. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  39. działalność związana z projekcją filmów.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Rozdział 6
Zmiany Statutu
§46.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne zgromadzenie członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.