REGULAMINREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO

„WIOSNA.ORG.PL”

z dnia 16 grudnia 2014 rokuPostanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „WIOSNA.ORG.PL" dostępnego pod adresem www.wiosna.org.pl

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „Usługodawca" – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050905; adres poczty elektronicznej - biuro@wiosna.org.pl;

2) „Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „WIOSNA.ORG.PL”, którego celem jest promocja i informacja działalności Usługodawcy;

3) „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;

4) „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;

5) „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników.

6) „Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o Stowarzyszeniu WIOSNA oraz o działalności Usługodawcy;Akceptacja Regulaminu

§2

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.

2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik dokonujący wsparcia finansowego Usługodawcy w ramach Serwisu, zamawiający Newsletter lub wysyłający do Usługodawcy zapytanie akceptuje dodatkowo Regulamin przy korzystaniu z tych Usług.

4. Regulamin jest dostępny pod adresem www.wiosna.org.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku.Warunki techniczne świadczenia Usług

§3

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

1) przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,

2) posiadania adresu e-mail,

3) rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,

4) włączonej obsługi „cookies".Użytkownik

§4

1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.

2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.Usługi

§5

1. Serwis świadczy usługi informacyjne oraz organizacyjne w zakresie działalności dobroczynne Usługodawcy.

2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 3

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych Usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §11. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.

4. Serwis świadczy następujące usługi:

1) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,

2) możliwość sporządzania rocznych zeznań podatkowych i jednocześnie przekazania 1% podatku na rzecz Usługodawcy,

3) możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów.

4) Newsletter,

5. Użytkownik może skorzystać z Usługi wymienionej w ust. 4 pkt 2 poprzez pobranie programu do sporządzania rocznych zeznań podatkowych i postępowanie według jego instrukcji.

6. Poprzez zamówienie „Newslettera” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, dotyczących działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

§6

1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.

2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Ochrona prywatności i dane osobowe

§7

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu - „Polityka prywatności".Przerwy w działaniu Serwisu

§8

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne

§9

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem biuro@wiosna.org.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.Czas trwania umowy i jej zakończenie

§10

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres biuro@wiosna.org.pl bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).Zmiany regulaminu

§11

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.Prawo i jurysdykcja właściwa

§12

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.Postanowienia końcowe

§13

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. Nr 121),

2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 grudnia 2014 r.ZAŁĄCZNIK NR 1

do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego

„WIOSNA.ORG.PL"POLITYKA PRYWATNOŚCIZasady ogólne

§1

1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.

2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.Pozyskiwanie danych osobowych

§2

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.

2. Korzystanie z Usług wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów wymaga podania przez Użytkownika jego danych w odpowiednich formularzach.

Korzystanie z Usług „Newslettera” oraz wysłania do Usługodawcy zapytania wymaga podania przez Użytkownika jego danych w odpowiednich formularzach.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

§3

1. Użytkownik korzystający z Usługi wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

2. Użytkownik korzystający z Usługi Newslettera lub wysłania do Usługodawcy zapytania wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Usługodawcy, również na rzecz podmiotów z nim współpracujących.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usługi, o której mowa w ust. 1 i 2.Przetwarzanie danych osobowych

§4

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

3. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.Prawa Użytkownika

§5

Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.Inne informacje o Użytkownikach i Usługach

§6

1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.

2. Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

3. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Użytkowniku:

1) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

2) IP urządzenia dostępowego,

3) nazwy hostów,

4) szybkość połączenia,

5) czas spędzony w Serwisie,

6) rodzaj przeglądarki oraz jej język,

7) sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

8) odwiedzane podstrony Serwisu.

4. Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.

5. Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.Postanowienia końcowe

§7

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:

1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Copyright © 2007-2019