Partnerski projekt WIOSNY w ramach Programu GRUNDTVING

7 europejskich organizacji łączy siły aby na spotkaniu w Logroño (hiszpania) promować kształcenie dorosłych i mobilność w zakresie integracji społecznej.

Od 27 listopada do 29 listopada odbędzie się w Logrono (Hiszpania) pierwsze spotkanie w ramach projektu EPAEMSI (Europejskie Partnerstwo dot. Edukacji Dorosłych i Mobilności na rzecz Integracji Społecznej). W projekcie tym, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Lifelong Learning Programme, uczestniczy 7 partnerów z: Hiszpanii, Malty, Rumunii, Polski, Słowenii, Włoch i Wielkiej Brytanii, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia WIOSNA. Jego celem jest wykorzystanie doświadczeń organizacji partnerskich na rzecz integracji społecznej i aktywnego uczestnictwa dorosłych z grup wykluczonych społecznie w celu promowania i poprawy integracji społecznej poprzez edukację, w szczególności poprzez edukację pozaformalną i nieformalną.

W czasie trwania dwuletniego projektu, organizowane będą wizyty w gronie partnerów oraz działania na poziomie lokalnym. Celem działań będzie dzielenie się najlepszymi praktykami dotyczącymi sposobów, w jaki sposób edukacja może być wykorzystywana na rzecz integracji społecznej oraz uwidocznienie problemu wykluczenia społecznego. Jednocześnie projekt będzie okazją do stworzenia przyszłych projektów na rzecz mobilności jako środka do dalszego wzmocnienia integracji społecznej. Uczestnicy projektu to osoby z grup wykluczonych społecznie. Będą oni mieli znaczący udział w całym projekcie – aktywnie w nim uczestnicząc będą mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie działań dla osób wykluczonych społecznie i jednocześnie zdobyć wiedzę i doświadczenie dot. funkcjonowania w środowisku interkulturowym.


7 European organisations join forces in Logroño (Spain) to promote adult education and mobility for social inclusion

From the next 27th November to 29th November will take place in Logroño (Spain) the first meeting of the EPAEMSI project (European partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion). This project, co-funded by the European Commission through the Lifelong Learning Programme, is composed of 7 partners from: Spain, Malta, Romania, Poland, Slovenia, Italy and United Kingdom, including representatives of the WIOSNA Association. Its aim is to use the experience of the partner organisations on social inclusion and the active participation of adult learners from disadvantaged social groups to promote and improve social inclusion through education, in particular non-formal and informal education.
Throughout the two-year project, partners will organise mobility activities and activities at local level in order to share their best practices on how to use education for social inclusion and bring light on the issue of social exclusion whilst using this opportunity to create more mobility projects as a mean to further enhance social inclusion. Adult learners will be from disadvantaged social groups and they will have an active and prominent role throughout the project by experiencing the best practices and providing feedback whilst benefiting from an intercultural experience.

Copyright © 2007-2020