Pozostałe projekty realizowane przez Stowarzyszenie WIOSNA

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w Małopolsce

Start projektu: 01.08.2016 r.

Czas trwania: 4 miesiące (do 15.12. 2016 r.).

Cel projektu: Wdrożenie innowacyjnego i kompleksowego systemu edukacyjno- wychowawczego, skierowanego do 150 uczniów z Małopolski, zagrożonych wykluczeniem społecznym i doświadczających trudności edukacyjnych przy wykorzystaniu różnorodnych form, wspierających rozwój ich talentów, kompetencji i zainteresowań.

Grupa docelowa:

· Dzieci w wieku szkolnym, które doświadczają problemów edukacyjnych, pozbawione są możliwości rozwoju własnych kompetencji i talentów oraz są zagrożone wykluczeniem społecznym.

· Wolontariusze, którzy będą wspierać dzieci w pokonywaniu trudności w szkole oraz wzmacnianiu ich kompetencji

· Szkoły, rodzice i opiekunowie dzieci, społeczność lokalna, media.

W projekcie wezmą udział:

· Uczniowie szkół podstawowych (150 dzieci z Małopolski)

· Wolontariusze (150 młodych ludzi z Małopolski, zmotywowanych do pracy z dziećmi)

· Szkoły podstawowe: 15 placówek z 3 miast w województwie małopolskim, 15 pedagogów (koordynatorów szkolnych).

Źródła finansowania: Projekt finansowany przez Województwo Małopolskie


Małopolskie Talenty (10.1.5 RPO WM)

Start projektu: 01.01.2016

Czas trwania: 72 miesiące

Cel projektu: Stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień kierunkowych z zakresu: kompetencji kluczowych - języka obcego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencji społecznych, uczenia się na 3 etapach edukacyjnych wśród ok. 6% populacji uczniów z Małopolski, w tym w szczególności uczniów zdolnych poprzez realizację kompleksowego systemu działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego wypracowanym w projekcie innowacyjnym DiAMEnT.

Grupa docelowa:

 • Uczniowie, którzy zostaną zdiagnozowani w zakresie uzdolnień kierunkowych w obszarach: matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości, j. angielskiego z 3 etapów kształcenia: kl. 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna kończąca się maturze szkół ogólnodostępnych w województwie małopolskim.
 • Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy wykwalifikowani w obszarach specjalności: matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości, j. angielskiego, kompetencji społecznych i uczenia się, którzy po dedykowanych szkoleniach będą prowadzić zajęcia w powiatowych Centrach Wspierania Ucznia Zdolnego.

Formy wsparcia w projekcie:

 • Rozbudowanie i aktualizacja programów form doskonalenia dla kadry oświatowej w oparciu o model wsparcia wypracowany w projekcie innowacyjnym DiAMEnT
 • Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli
 • Wsparcie merytoryczno-metodyczne kadry oświatowej i organów prowadzących szkoły zaangażowanych we wsparcie uczniów zdolnych oraz ewaluacja funkcjonowania systemu
 • Przygotowanie struktury organizacyjnej Centrów Wspierania Ucznia Zdolnegoi koordynacja ich działalności
 • Rekrutacja na zajęcia w Centrach Wspierania Ucznia Zdolnego i badanie uzdolnień uczniów
 • Przegląd, rozbudowanie i transfer zestawu programów i materiałów służących wspieraniu uzdolnień uczniów w Centrach Wspierania Ucznia Zdolnego, wypracowanych w ramach projektu DiAMEnT
 • Realizacja Letniej Szkoły Młodych Talentów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Realizacja konkursów dla uczestników projektu
 • Realizacja Forum Młodych Talentów (wydarzeń inspirująco-motywująco-edukacyjnych)

Źródła finansowania: Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Strona internetowa: malopolskietalenty.plPZU dla Liderów SZLACHETNEJ PACZKI

Okres realizacji: 2015 – 2016
Cel: Przeszkolenie, wdrożenie i zarządzanie 600 liderami społecznymi, którzy w lokalnych społecznościach będą realizować projekt SZLACHETNEJ PACZKI.
Obszar realizacji: projekt ogólnopolski
Liczba osób objętych wsparciem: 600 liderów
Źródło finansowania: Fundacja PZU


AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI

Okres realizacji: 2015 - 2016
Cel: Wzmocnienie twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozwój kreatywnych kompetencji społecznych w obszarze kultury u 600 dzieci oraz 170 wolontariuszy w 19 miastach Polski.
Obszar realizacji: Ogólnopolski
Liczba osób objętych wsparciem: 600 dzieci
Źródło finansowania: Program Ministra Kultury Narodowej i Dziedzictwa Narodowego
Strona internetowa: www.kreatywni.wiosna.org.pl
Fanpage: https://www.facebook.com/pages/Kreatywne-Dzieciaki/1603031886636302?fref=ts


AKADEMIA SUKCESÓW

Okres realizacji: 2014 – 2015
Cel: Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 24 miastach, dzięki systemowej pracy 1 na 1.
Obszar realizacji: projekt ogólnopolski
Liczba osób objętych wsparciem: 1 786 dzieci
Partner: Stowarzyszenie Projekt.Polska.is oraz 131 szkół z całej Polski
Źródła finansowania: Mechanizm Finasowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego ramach programu Obywatele dla Demokracji
Strona internetowa: www.akademiasukcesow.wiosna.org.pl


PACZKA Seniorów

Okres realizacji: 2014 - 2015
Cel: Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych
Obszar realizacji: projekt ogólnopolski
Liczba osób objętych wsparciem: 718 seniorów i 648 wolontariuszy
Źródła finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020


PACZKA LIDERÓW

Okres realizacji: 2010 - 2012, 2014
Cel: Wzrost zaangażowania na rzecz lokalnego środowiska, promocja wolontariatu oraz bezpośrednia aktywizacja różnych grup społecznych, głównie ludzi młodych, do zaangażowania społecznego
Obszar realizacji: projekt ogólnopolski
Liczba osób objętych wparciem: 3 396
Źródło finansowania: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)


AKADEMIA ODKRYWCÓW KULTURY

Okres realizacji: luty - sierpień 2014
Cel: Wzmocnienie uczestnictwa w kulturze oraz rozwój kompetencji kulturalnych i twórczości u dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Obszar realizacji: projektogólnopolski
Liczba osób objętych wsparciem: 1 742
Partnerzy: 100 szkół z całej Polski
Źródła finansowania: Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Strona internetowa: www.akademiaodkrywcowkultury.pl


Rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania projektami społecznymi i infrastruktury teleinformatycznej Stowarzyszenia WIOSNA w Małopolsce

Okres realizacji: 2013 – 2014
Obszar realizacji: Województwo Małopolskie
Cel: Rozbudowa i modernizacja zintegrowanego – centralnego systemu zarządzania wykorzystującego technologie teleinformatyczne w obszarze zarządzania projektami społecznymi (kontynuacja projektu z 2011 r.).
Liczba osób objętych wsparciem: 7 000
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, działanie 1.2 MRPO, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.


I CAN DO IT – Poradzę sobie w życiu

Okres realizacji: 2012 - 2013
Cel: Edukacja Finansowa dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym
Obszar realizacji: Ogólnopolski
Liczba osób objętych wsparciem: 2 600
Źródło finansowania: Fundacja Uni Credit
Strona internetowa: www.akademiamilionerow.pl


WIOSNA Liderów

Okres realizacji: 2012 - 2013
Cel: Zwiększenie aktywnego udziału obywateli z obszaru całego kraju w życiu publicznym poprzez program edukacyjny w zakresie aktywizacji obywatelskiej i działanie na rzecz lokalnych społeczności
Obszar realizacji: projektogólnopolski
Liczba osób objętych wsparciem: 2 860
Źródło finansowania: Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ECORYS Polska


AKADEMIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ - społeczeństwo młodych obywateli

Okres realizacji: 2011 - 2012
Cel: Zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym poprzez program edukacji obywatelskiej.
Obszar realizacji: projekt ogólnopolski
Liczba osób objętych wsparciem: 2 100
Źródło finansowania: Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ECORYS Polska


System zarządzania Stowarzyszeniem WIOSNA obejmujący integrację z systemem zarządzania wolontariuszami w Małopolsce

Okres realizacji: styczeń - grudzień 2011
Cel: Rozwój i promocja społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce, stworzenie zintegrowanego – centralnego systemu zarządzania wykorzystującego technologie teleinformatyczne w obszarze zarządzania projektami społecznymi.
Obszar realizacji: Województwo Małopolskie
Liczba osób objętych wsparciem: 5 600
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, działanie 1.2 MRPO, Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoCopyright © 2007-2022