Projekty rynku pracy

Wiosenny Inkubator Innowacji

Strona internetowa: www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator

Start projektu: 01.10.2016

Czas trwania: 30 miesięcy

Cel projektu: Wybór oraz kompleksowe wsparcie (inkubacja) 32 innowacji społecznych, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej wydajnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Nowe rozwiązania mają być ukierunkowane na niwelowanie istniejących na rynku pracy stereotypów dotykających osób niepełnosprawnych, osób 50+ oraz osób młodych (15-24) mających trudności z wejściem na rynek pracy.

Grupa docelowa: O wsparcie mogą ubiegać się zarówno podmioty prywatne jak osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) jak i podmioty posiadające osobowość prawną typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy i.in. W sumie chcemy wesprzeć 32 osoby/podmioty z obszaru całego kraju.

Formy wsparcia w projekcie:

a) Udzielenie grantów (o wartości do 80 000zł)

b) Szkolenia – tematy szkoleń: Zarządzanie projektami (6 dni), Jak obudować ideę strategią (2 dni), Zarządzanie ryzykiem (2 dni), Wdrażanie nowatorskich pomysłów (2 dni) Jak dotrzeć do grupy docelowej/grupy odbiorców (2 dni).

c) Doradztwo grupowe (sesje motywujące/inspirujące w formule empowerment) – spotkania grupowe prowadzone przez doświadczonych trenerów i moderatorów

d) Doradztwo indywidualne - każdy z innowatorów będzie miał do wykorzystania pakiet średnio 15 h wsparcia na uczestnika. Będą to indywidualne konsultacje z ekspertami, trenerami (coaching). Wybór tematyki będzie uzależniony od potrzeb konkretnych innowatorów.

e) Wsparcie organizacyjne i techniczne, którym zostanie objęty każdy innowator.

f) Materiały e-learningowe – jako szkolenie e-learning mające na celu pobudzenie kreatywności i inicjatywności oraz dotyczące kreatywnego rozwiązywania problemów - obszarów dla każdego innowatora niezbędnych.

Źródła finansowania: Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to: 3 000 902,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 2 906 872,00 zł (środki europejskie: w kwocie 2 829 550,49 zł, środki dotacji celowej: 77 321,51 zł).


Wiosenna Akademia Możliwości

Strona internetowa: rynekpracy.wiosna.org.pl/akademia

Start projektu: 01.08.2016

Czas trwania: 20 miesięcy

Cel projektu: Indywidualne wsparcie i kompleksowa aktywizacja zawodowa oraz edukacyjna 120 osób młodych, mieszkańców Małopolski z tzw.kategorii NEET.

Grupa docelowa: O wsparcie mogą ubiegać się osoby młode w wieku 18-29 z kategorii NEET (z ang. no emplyment, no education, no training. Osoby, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą). pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

W projekcie wezmą udział:

 • Osoby młode niepracujące z niepełnosprawnością – 90 osób
 • Osoby młode niepracujące (bez wymogu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności) spoza strefy ZIT (poza metropolią krakowską) – 30 osób

Formy wsparcia w projekcie:

 • Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości uczestnika
 • Pośrednictwo pracy
 • Włączenie modelu pracy animatora – opiekuna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Organizacja warsztatów rozwojowo-inspirujących
 • Szkolenia zawodowe i specjalistyczne
 • Poradnictwo grupowe o charakterze warsztatów dot. poszukiwania pracy dla osób młodych, przy wykorzystaniu narzędzi wspierających aktywizację zawodową
 • Wsparcie psychologiczne
 • Organizacja 5 i 6 mies. staży zawodowych z wynagrodzeniem

Źródła finansowania: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Aktywni, potrzebni, kompetentni - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce

Strona internetowa: rynekpracy.wiosna.org.pl/aktywni

Start projektu: 01.07.2016

Czas trwania: 24 miesiące

Cel projektu: Zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji i kompetencji poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia 120 niepracującym osobom powyżej 30 roku życia z niepełnosprawnością zamieszkujących obszar Małopolski.

Grupa docelowa: O wsparcie mogą ubiegać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamieszkujące obszar województwa małopolskiego.

Formy wsparcia w projekcie:

 • Poradnictwo zawodowe oraz identyfikacja indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika
 • Poradnictwo zawodowe grupowe
 • Wsparcie psychologiczno-motywacyjne
 • Pośrednictwo pracy
 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Wsparcie trenerów zatrudnienia wspieranego
 • Konsultacje ze specjalistami-wolontariuszami
 • 4-mies. staże zawodowe z wynagrodzeniem

Źródła finansowania: Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni (zrealizowany)

Okres realizacji: 2013 - 2015
Cel: Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia z wykorzystaniem innowacyjnego systemu wolontariatu osób 45+
Obszar realizacji: Regionalny – wybrane powiaty województwa małopolskiego
Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Powiatowe Urzędy Pracy w Chrzanowie, Nowym Sączu i Tarnowie
Liczba osób objętych wsparciem: 370
Źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt systemowy w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie
Strona internetowa: www.50plus.dzialaj.plABSOLWENT idzie do pracy. Aktywizacja zawodowa małopolskich absolwentów

Okres realizacji: 2013 – 2015 (zrealizowany)
Cel: Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia absolwentów wybranych powiatów Małopolski pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków do rozwoju aktywności zawodowej w Małopolsce przez organizowanie szkoleń, staży i innych form wsparcia zawodowego
Obszar realizacji: województwo małopolskie
Liczba osób objętych wsparciem: 107
Źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.1.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Strona internetowa: www.absolwent.dzialaj.plTELEKARIERA - zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością związaną z układem oddechowym, krążeniowym oraz ruchowym

Okres realizacji: 2011 - 2015 (zrealizowany)
Cel: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością związaną z układem oddechowym, krążeniowym oraz ruchowym
Obszar realizacji: Regionalny
Liczba osób objętych wsparciem: 200
Źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.4, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Strona internetowa: www.telekariera.pl
Copyright © 2007-2022