Absolwent

Dla kogo?

Stowarzyszenie WIOSNA zaprasza do udziału w projekcie ABSOLWENT IDZIE DO PRACY absolwentów kierunków humanistycznych z terenu 16 małopolskich powiatów:brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego (z wyłączeniem miasta Krakowa), limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz), nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego (z wyłączeniem miasta Tarnowa), tatrzańskiego, wadowickiego oraz wielickiego.

W jakim celu?

ABSOLWENT IDZIE DO PRACY to projekt mający na celu aktywizację zawodową absolwentów kierunków humanistycznych z terenu Małopolski oraz poprawę dostępu do zatrudnienia w tym regionie. Mając na uwadze trudną sytuację na rynku pracy i brak doświadczenia zawodowego wśród osób posiadających wykształcenie humanistyczne powstał kompleksowy program wsparcia, który ma za zadanie nieść pomoc nieaktywnym zawodowo absolwentom w uzyskaniu wymaganego doświadczenia, podniesieniu swoich kwalifikacji, zdobyciu wiedzy i umiejętności, a w dalszej perspektywie również znalezieniu pracy.

Co można zyskać?

Każdy ze 100 uczestników projektu w trakcie trwania projektu, może wziąć udział w różnorodnych formach wsparcia. Oprócz doradztwa zawodowego, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych oraz w kursach zawodowych, dzięki którym małopolscy absolwenci, będą mieli możliwość samorozwoju i podniesienia swoich kwalifikacji. Następnym krokiem będzie odbycie trzymiesięcznego, płatnego stażu w jednej z małopolskich instytucji lub w firmie odpowiadającej profilem umiejętnościom danego absolwenta.

Formy wsparcia

• Doradztwo zawodowe (300 godzin doradztwa zawodowego)
• Szkolenia (ponad 260 godzin szkoleń)
• 70 miejsc stażowych na terenie województwa małopolskiego
• 70 stypendiów stażowych
• Pośrednictwo zawodowe po zakończeniu staży

O projekcie
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.absolwent.dzialaj.pl

Projektodawca: Stowarzyszenie WIOSNA
Tytuł projektu: ABSOLWENT IDZIE DO PRACY! Aktywizacja zawodowa małopolskich studentów
Cel główny projektu: Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia absolwentów wybranych powiatów Małopolski pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków do rozwoju aktywności zawodowej w Małopolsce przez organizowanie szkoleń, staży i innych form wsparcia zawodowego.
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2015.
Wartość projektu: 1 504 252,66 zł.

Kontakt:


Biuro Projektu
tel.: +48 783 980 555
e-mail:


Copyright © 2007-2021