Wiosna 12.01.2023

Sprostowanie nieprawdziwych i niepełnych informacji opublikowanych w mediach

W grudniu ub. r., decyzją prokuratury, umorzono śledztwo w sprawie potencjalnego naruszenia praw pracowniczych w Stowarzyszeniu WIOSNA. Śledztwo wszczęto w 2018 r.

Stowarzyszenie jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Z powodzeniem przeszliśmy przez kryzys z lat 2018-2019 r. Stan prawny WIOSNY został uporządkowany, konsekwentnie podnosimy standardy i warunki pracy, a decyzja prokuratury w żaden sposób nie wpływa na bieżące działanie Stowarzyszenia. Dokładamy starań, aby WIOSNA dla każdego była miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

Przede wszystkim: Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości co roku realizują swoją misję. Członkowie Stowarzyszenia, pracownicy, tysiące wolontariuszy i darczyńców – wszyscy skupiamy się na tym, aby pomoc docierała do tych, którzy potrzebują tego najbardziej. Dlatego w żaden sposób nie odnosiliśmy się do decyzji prokuratury. Nasz czas, energia, środki i serca potrzebne są w innym miejscu.

Tylko w tym roku dwukrotnie zrealizowaliśmy Szlachetną Paczkę – w czerwcu, kiedy pomoc docierała do osób uciekających przed wojną; i w grudniu, gdzie wsparcie otrzymało ponad 41 tysięcy potrzebujących.

Szanujemy przy tym prawo mediów do informowania i komentowania zarówno decyzji prokuratury, jak i działań Stowarzyszenia. To m.in. dzięki pracy mediów Paczka i Akademia co roku może docierać do setek tysięcy darczyńców. Nie możemy jednak zgodzić się na publikacje, które zawierają nieprecyzyjne lub nieprawdziwe informacje.

30 grudnia 2022 r. w „Dzienniku Polskim” został opublikowany artykuł „Ksiądz Jacek Stryczek. «Skazany», choć niewinny” wymagający sprostowania i uzupełnień.

Znaczna część nierzetelnych informacji pojawiających się w tekście dotyczy finansów Stowarzyszenia. WIOSNA co roku dociera do kilkudziesięciu tysięcy potrzebujących osób. Żeby to było możliwe, Stowarzyszenie poszukuje, rekrutuje i co roku szkoli około 14 tysięcy wolontariuszy, którzy później mogą nieść mądrą pomoc w całym kraju. Tylko w 2022 r. wolontariusze Paczki i Akademii spędzili na szkoleniach niemal 81 000 godzin. Paczka to również łączący wolontariuszy, potrzebujących i darczyńców – wymagający utrzymania i obsługi system IT. W 2022 r. strona Paczki została odwiedzona ponad 3,5 mln razy.

Tworzymy i koordynujemy działającą przez cały rok ogólnopolską strukturę dobra. Wszystkie te działania, w tym logistyka, obsługa prawna i księgowa, to niezbędne koszty, na które Stowarzyszenie potrzebuje środków, ale każda wydana złotówka służy misji WIOSNY – pomaganiu. W 2021 r. wszystkie, całoroczne koszty, związane z realizacją Szlachetnej Paczki wyniosły 8 mln zł – dzięki temu wartość pomocy, która dotarła do potrzebujących, wyniosła wielokrotnie więcej, bo blisko 70 mln zł. Każda złotówka wydana na realizację Szlachetnej Paczki przełożyła się na ponad 8 zł [8,34 zł] realnej pomocy trafiającej do potrzebujących rodzin.

Poniżej odnosimy się do poszczególnych fragmentów ww. artykułu:

Cytat:

Budżet Stowarzyszenia w 2018 r., kiedy z „Wiosny” odchodzi ks. J. Stryczek, to 23 mln zł. W kolejnych latach pieniędzy jest mniej: 17,5 mln w 2020 i 19 mln w roku następnym.

WIOSNA z roku na rok zwiększa swoje bezpieczeństwo finansowe i stabilność, a środków, którymi dysponuje jest więcej. Oznacza to, że mimo trudnych i niepewnych czasów, nieustannie możemy docierać do potrzebujących oraz reagować na sytuacje kryzysowe (jak wojna w Ukrainie).

Artykuł wskazuje na wysokość budżetu, pomija przy tym rzeczywisty stan środków na zakończenie roku (a więc to jaką kwotą organizacja dysponuje po pokryciu wszystkich kosztów i jaką może przeznaczyć na dalsze działania pomocowe). To ta informacja może służyć ocenie, czy „pieniędzy jest mniej”.

I tak 2016 r.: 7 176 878
2017: 10 094 004
2018: 8 342 761
2019: 7 438 935
2020: 12 947 311
2021: 17 081 052

Cytat:

W kontekście sprawozdań „Wiosny” ciekawe jest, że od czasu, gdy ks. Jacek Stryczek został odsunięty od funkcji prezesa, za którą nie pobierał wynagrodzenia, następuje redukcja etatów o połowę. W 2018 r. było 185, zaś w 2021 r. już tylko 91. Co istotne, kwota przeznaczona na wypłaty nie maleje.

Stan faktyczny:

WIOSNA obecnie zatrudnia mniej osób niż w 2018 r., ale skala zjawiska jest znacząco mniejsza niż przedstawia to dziennik. W 2021 na podstawie umowy o pracę zatrudnialiśmy 124 osoby (a nie jak twierdzi dziennik – 91).

W 2018 r. Stowarzyszenie mierzyło się z przerostem zatrudnienia, a pracownicy w większości działów zarabiali znacząco poniżej stawek rynkowych (często najniższą krajową). Nie była to wyłącznie ocena zarządu, ale również zewnętrznych konsultantów. W konsekwencji bardzo dużo osób odchodziło od nas z przyczyn ekonomicznych. Co roku traciliśmy cennych, znających Paczkę i Akademię pracowników i ponosiliśmy koszty związane z rekrutacjami i wdrożeniem. Postanowiliśmy to zmienić. Stopniowo i z troską o pracowników zmniejszyliśmy zatrudnienie (zawsze dbając o możliwie dobre warunki rozstania) oraz zaczęliśmy zwiększać poziom wynagrodzeń. W latach 2015-2018 rotacja pracowników wahała się od 40% do 50%, w 2021 r. wskaźnik ten wyniósł już tylko 22%.

Cytat:

Za to z raportów dowiadujemy się, że najwyższa kwota wynagrodzenia w 2018 r. to 14 tys. zł, zaś od 2020 r. to już 25 tys. zł.

Stan faktyczny:

Nikt w WIOŚNIE nie otrzymuje takiego wynagrodzenia, a wykazana w sprawozdaniu kwota to jednorazowe wynagrodzenie dla podwykonawcy realizującego dla Stowarzyszenia spoty telewizyjne. Był to całościowy koszt WIOSNY – to podwykonawca pokrywał szczegółowe koszty produkcji. Warto przy tym podkreślić, że choć kwota może wydawać się duża, to komercyjna realizacja filmu tego rodzaju waha się 100 do 300 tysięcy złotych.

Chcemy przy tym podkreślić, że choć członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie w związku z pełnieniem funkcji dyrektorskich, to pracę w Zarządzie wykonują wolontaryjnie (zgodnie ze statutem). W skali każdego miesiąca to od kilku do kilkudziesięciu godzin pracy pro-bono.

Cytat:

(…) Mają mało pracowników, więc nie obsługują dobrze wolontariuszy itd. System siada. Jedynie inwestują w wybrane obszary wizerunkowe” – mówi nam były członek Zarządu „Wiosny”.

Stan faktyczny:

WIOSNA nieustanie rozwija i inwestuje w te działania, które mogą służyć innym: potrzebującym, wolontariuszom i darczyńcom. Jedną z największy inwestycji w okresie 2018-2022 była zmiana systemów IT, które umożliwiają i ułatwiają wolontariuszom pracę (była to jednocześnie najczęściej zgłaszana przez nich potrzeba).

Od lat koszt działań komunikacyjnych utrzymywany jest na zbliżonym poziomie, a ich efektywność w 2021 r. została doceniona prestiżową nagrodą Effie. Przede wszystkim działania te służą misji WIOSNY: dzięki nim pozyskujemy wolontariuszy i darczyńców gotowych nieść pomoc; możemy mobilizować Polaków w sytuacjach kryzysowych (wojna w Ukrainie, COVID); edukować oraz poruszać ważne kwestie społeczne (m.in.. publikowany co roku Raport o Biedzie).

Od 2018 r. nie zmieniła się liczba pracowników obsługujących wolontariuszy. Sposób zarządzania Szlachetną Paczkę, a więc również strukturą wolontariuszy jest wysoko oceniany wewnętrznie i zewnętrznie. Obsługa Szlachetnej Paczki, po szczegółowym audycie, została w 2022 uhonorowana nagrodą Polish Project Excellence Award. W konkursie tym Stowarzyszenie wygrało z dużymi firmami korporacyjnymi, w tym ze spółkami skarbu państwa.

Cytat:

Na jednym z najpopularniejszych serwisów pracy www.gowork.pl można odnaleźć komentarze napisane przez byłych pracowników „Wiosny”. Są niepokojące, pisane często w jasnej intencji: ku przestrodze wszystkim innym ubiegającym się o pracę w charytatywnej korporacji (Chodzi oczywiście o „Wiosnę”).

Stan faktyczny:

W serwisie GoWork znajdują się nie tylko opinie byłych pracowników, ale też opinie wolontariuszy oraz pojedyncze wpisy rodzin zgłaszających swoje wątpliwości o otrzymanej pomocy bądź niewłączeniu do programu.

Choć przy tak dużej skali trudno uniknąć błędów, na każdą krytyczną opinię – nawet jeśli się z nią nie zgadzamy – patrzymy z dużą uwagą i staramy się wyciągać wnioski. Z powodzeniem przeszliśmy kryzys z lat 2018-2019 i dokładamy starań, żeby WIOSNA dla każdego, kto chce ją wspierać, była miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

Od 2018 r. zorganizowaliśmy warsztaty dla wszystkich pracowników poświęcone tematyce mobbingu i dyskryminacji; stworzyliśmy i wdrożyliśmy w organizacji nową procedurę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu oraz powołaliśmy zespół, który dba o jej realizację; organizujemy szereg działań mających na celu wsparcie i edukację w zakresie dobrostanu i zdrowia psychicznego pracowników. W WIOŚNIE zatrudnieni są psychologowie, którzy są również do dyspozycji naszego zespołu. Zmiany te wprowadziliśmy nie tylko w związku z kryzysem, ale przede wszystkim dlatego, że pomoc potrzebującym jest trudna i obciążająca, a ci, którzy się jej podejmują, powinni otrzymywać należyte wsparcie.

Poniżej odnosimy się do tych wypowiedzi z GoWork (cytowanych przez dziennik) które szczególnie wymagają sprostowania.

Cytat:

Kolejny były pracownik Szlachetnej Paczki w lipcu 2022: „Nie sprawdzają zupełnie, jakie osoby zgłaszają się jako wolontariusze” . (…) „Absolutnym skandalem jest niesprawdzanie, czy dana osoba nadaje się do pracy z dziećmi”

Stan faktyczny:

Oba cytowane stwierdzenia są nieprawdziwe. Wolontariusze obu naszych projektów przechodzą kilkuetapową rekrutację. Najpierw wypełniają szczegółowy formularz, później kontaktują się z liderem odpowiedzialnym za dany rejon lub kolegium, a po zakończonej rekrutacji przechodzą przez cykl wdrożeń. Wolontariusze pracujący z dziećmi są dodatkowo sprawdzani w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnych.

Cytat:

Zwolniono kilkadziesiąt osób z powodu, jak to nazwali bardzo złej sytuacji finansowej. Po paru miesiącach już hura wszystko ok jesteśmy na plusie. Proszę was, nie myślcie tylko, że jeśli jest to organizacja non profit, to ktokolwiek będzie się przejmował waszym losem (…)

Stan faktyczny:

Od 2018 r. nie miała miejsca sytuacja, w której zwolniono by w krótkim okresie kilkadziesiąt osób. Z kilkoma osobami rozstaliśmy się, kiedy wybuchła pandemia COVID-19, a część naszych partnerów w związku z trudną sytuacją ekonomiczną bądź wstrzymała, bądź wycofała deklarowane środki. Wszystkim instytucjom towarzyszył wtedy niepokój o to, czy będzie w stanie utrzymać miejsca pracy. Każde z rozstań z tamtego okresu odbyło się z możliwie długim okresem wypowiedzenia oraz z możliwością zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia. Dodatkowo zespół HR był do dyspozycji tych osób i oferował pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Cytat:

„Złodziejstwo, otwieranie paczek, produkty wynoszone do domu, podstawiona rodzina jako biedni ludzie, którzy dostają paczki. Wszystko zakłamane, dzielone między sobą, a niby biedną rodziną”.
(…)
Udało nam się zweryfikować inny z komentarzy o podobnej treści. Nie było to trudne, bo autor wskazał miejsce, gdzie należy szukać potwierdzenia zarzutów. Czytamy: „Jedna z rodzin w Chorzowie została praktycznie okradziona. Dostała 18 z 47 Paczek (…)”

Stan faktyczny:

Stowarzyszenie tworzy ponad stu pracowników, kilkanaście tysięcy wolontariuszy, a pomoc dociera do kilkudziesięciu tysięcy rodzin. Realizujemy kilka dużych programów społecznych, reagujemy na kryzysy humanitarne i tworzymy długoterminowe projekty pomocowe. W 2022 r. Szlachetna Paczka zaangażowała do działania blisko 600 000 osób, a wartość pomocy wyniosła blisko 60 mln zł. Przy tak ogromnej skali, jak wszystkie akcje pomocowe na całym świecie, spotykamy się również z przykrymi sytuacjami, ale co roku nadużycia to wyłącznie kilkanaście przypadków. Do każdego podchodzimy z należytą troską i traktujemy je priorytetowo. Z osobami, które mogą czuć się pokrzywdzone, w pierwszej kolejności kontaktują się wolontariusze Stowarzyszenia, a jeśli to okazuje się niewystarczające – jego pracownicy. Każdorazowo, kiedy dochodzi do podejrzenia kradzieży lub innego przestępstwa, Stowarzyszenie składa odpowiednie zawiadomienie do instytucji państwowych.

Cytat:

Szlachetna Paczka, o której kiedyś wszyscy, co najmniej, słyszeliśmy znika z naszego życia. Znika nie tylko ze szkół, kościołów, ulic… Znika nawet z internetu, który zupełnie skolonizował współczesny świat. Warto sprawdzić statystki socialmediów Paczki, aby się o tym przekonać. Słynny, wspominany już Weekend Cudów Szlachetnej PACZKI LIVE, który trwał ponad godzinę na YouTubie ma 789 wyświetleń w chwili pisania tekstu. Zaś inne filmy np. „Szlachetna Paczka Igi Świątek 2022” jeszcze mniej, bo ledwie 738 wyświetleń.

Stan faktyczny:

Szlachetna Paczka zyskuje coraz większą sympatię i uznanie Polaków. Badanie z marca 2022 r. wskazuje „Organizacja Szlachetna Paczka zdecydowanie budzi sympatię wśród Polaków, co potwierdza czterech na pięciu badanych (83%). (KANTAR, marzec 2022). W porównaniu do roku 2021 to wzrost o 3 p.p. Rozpoznawalność Szlachetnej Paczki od 2018 r. utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie. Dzieje się tak, bo pozostajemy jedną z najbardziej rozpoznawalnych, budzących sympatię i zaufanie organizacją, wciąż łączącą ponad podziałami. O Paczce przez cały rok mówią niemal wszystkie media (od nadawców publicznych po stacje komercyjne) niezależnie od profilu. W okresie 2018-2022 realizowaliśmy nowe projekty (Dobre Słowa, GraPaczka, dodatkowe raporty społeczne, specjalna edycja Paczki dla osób uciekających przed wojną). Od początku kryzysu związanego z wojną w Ukrainie na dużą skalę wspieramy inne organizacje pozarządowe. Dołączają do nas nowi ambasadorzy o dużej rozpoznawalności.

Autorzy artykułu przytaczają statystyki z serwisu YouTube, tymczasem serwis ten stanowi dla Stowarzyszenia wyłącznie platformę hostingową i archiwum. Materiały wideo są bowiem dystrybuowane w inny sposób: udostępniamy je jako materiały prasowe dla mediów, publikują je nasi Ambasadorzy oraz korzystamy z nich w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok).

Przede wszystkim: WIOSNA co roku skutecznie dociera do potrzebujących, a tysiące osób, które czuły się pozostawione same sobie, wiedzą, że jest ktoś, kto wyciąga do nich pomocną dłoń. Wysiłek pracowników i wolontariuszy, darczyńców i przyjaciół Stowarzyszenia służą wyłącznie temu. Misja WIOSNY od lat pozostaje niezmienna.