Statut Stowarzyszenia

Statut

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę WIOSNA i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem.
§ 2.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§ 3.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.
1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 6.
Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą.

§ 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2.
Cele i środki działania

§ 8.
Celami Stowarzyszenia są:
1. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2. promocja i organizacja wolontariatu,
3. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
4. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
6. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
7. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
8. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
2. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nieposiadające osobowości prawnej),
3. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
4. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
5. działalność wydawniczą,
6. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
7. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
8. wymianę i edukację kulturalną,
9. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
10. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
11. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
12. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej.

§ 10.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.


Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 12.
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który: złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną
w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
§ 15.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 16.
Członkowie zwyczajni mają prawo :
1. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,

§ 17.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego płacenia składek,
4. uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.
5. Upoważnia się Zarząd do wprowadzenia Uchwały określającej dalsze obowiązki członka Stowarzyszenia. Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

§ 18.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 19.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 21.
Utrata członkostwa następuje na skutek :
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. śmierci członka Stowarzyszenia,
3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5. wykluczenia przez Zarząd z powodu :
5.1. łamania Statutu,
5.2. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
5.3. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
5.4. niepłacenia składek przez trzy kwartały,
5.5. na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów,
5.6 nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 22.
1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (złożone na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia

§ 23.
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zgromadzenie Członków / Delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§ 24.
1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego) trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (to jest 50%+1 głos ‘za’ w obecności minimum połowy liczby Członków).

§ 25.
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. Wszystkie zapisy Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków odnoszą się również do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 26.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
3. Usunięto
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 27.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok – sprawozdawcze
i raz na 4 lata sprawozdawczo - wyborcze, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.

§ 28.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 29.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 30.
1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 30 Walne Zgromadzenie Członków przekształca się w Walne Zgromadzenie Delegatów, których wybiera się w proporcji 1 na 5. Kadencja delegatów wynosi 4 lata.
2. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym odbywa się Walne Zgromadzenie Członków, na którym wybierani są w drodze głosowania delegaci. Każdy Członek Stowarzyszenia może proponować kandydatury delegatów, wybór delegatów odbywa się
w głosowaniu jawnym.
§ 31.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców, skarbnika, sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

§ 32.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. przyjmowanie i skreślanie członków,
10. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.

§ 33.
Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.

§ 34.
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 35.
1. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu
z zastrzeżeniem ust.2.
2. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 50 tys. PLN do ich ważności wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 36.
Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek
o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.

§ 37.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 38.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 39.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Skład Sądu Koleżeńskiego proponuje Prezes Zarządu, a zatwierdza Zarząd.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i rozpatruje jego pisemny wniosek
w terminie 1 miesiąca.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 40.
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5.
Majątek i fundusze

§ 41.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. dochodów z własnej działalności statutowej,
4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 42.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 43.
Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.§ 44.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 45.
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy
o Rachunkowości.

2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:

2.1 Wydawanie książek
2.2 Wydawanie gazet
2.3 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
2.4 Działalność w zakresie działań dźwiękowych i muzycznych
2.5 Pozostała działalność wydawnicza
2.6 Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
2.7 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
2.8 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
2.9 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
2.10 Działalność organizatorów turystyki
2.11 Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
2.12 Działalność w zakresie informacji turystycznej
2.13 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana
2.14 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
2.15 Badania rynku i opinii publicznej
2.16 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
2.17 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
2.18 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.19 Działalność wspomagająca edukację
2.20 Działalność agencji reklamowych
2.21 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
2.22 Działalność agencji pracy tymczasowej
2.23 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
2.24 Działalność fotograficzna
2.25 Działalność związana z tłumaczeniami
2.26 Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura
2.27 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
2.28 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
2.29 Opieka dzienna nad dziećmi
2.30 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.31 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.32 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie klasyfikowana
2.33 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
2.34 Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
2.35 Nadawanie programów radiofonicznych
2.36 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
2.37 Pozostałe badania i analizy techniczne
2.38 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie klasyfikowana
2.39 Nauka języków obcych
2.40 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
2.41 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
2.42 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
2.43 Działalność związana z projekcją filmów

3. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku:

3.1 zakład jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia i podlega zarządowi,
3.2 zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduję zakład, powołuje i odwołuje kierownika,
3.3 zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalany przez zarząd,
3.4 kierownikiem zakładu może być każdy członek Stowarzyszenia.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 46.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 47.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

Copyright © 2007-2014