Spotkanie w Ljubljanie w ramach projektu partnerskiego GRUNDTVIG /Meeting in Ljubljana under the Grundtvig partnership project

Między 6 a 9 grudnia 2013r., Stowarzyszenie Nigeryjczyków w Słowenii ( ANS) było gospodarzem piątego spotkania Europejskiego Partnerstwa dotyczącego Edukacji Dorosłych i Mobilności na rzecz Integracji Społecznej ( EPAEMSI). Uczestnikami byli dorośli z wykluczonych grup społecznych, pochodzący z Hiszpanii, Malty, Rumunii, Polski, Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Lifelong Learning. Ma on na celu wykorzystanie doświadczeń siedmiu organizacji partnerskich z zakresu integracji społecznej oraz aktywnego uczestnictwa dorosłych z wykluczonych grup społecznych na polu promowania i poprawy integracji społecznej poprzez edukację (zwłaszcza edukację pozaformalną i nieformalną).
Podczas pobytu w Słowenii, uczestnicy brali udział w wielu działaniach, zorientowanych na integrację społeczną poprzez edukację. Uczestniczyli w prezentacji działalności lokalnej organizacji oraz poznali dobre praktyki na podstawie takich przedsięwzięć jak: Pracownia Języka i Kultury oraz Halowy Turniej Piłki Nożnej. Mieli także możliwość podzielić się z innymi wynikami pracy, przygotowanymi jeszcze na poziomie lokalnym, a dotyczącymi spotkania. Finalnym elementem była międzykulturowa uroczystość przygotowana przez uczestników dla członków lokalnych i publicznych organizacji.
W celu kontynuowania prac nad projektem, przed następnym, międzynarodowym spotkaniem, które będzie miało miejsce we Włoszech, szereg działań odbędzie się na szczeblu lokalnym, z udziałem trenerów/ nauczycieli oraz dorosłych słuchaczy z każdej organizacji, którzy zapoznają się z najlepszymi rozwiązaniami przedstawionymi w Słowenii.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.epaemsi.eu

Meeting in Ljubljana under the Grundtvig partnership project

Between 6th and 9th December 2013, the Association of Nigerians in Slovenia (ANS) hosted the fifth meeting of the European Partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion (EPAEMSI), welcoming adult learners from disadvantaged social groups from Spain, Malta, Romania, Poland, Italy and the United Kingdom. The Project, co-funded by the European Commission through the Lifelong Learning Programme, aims at using the experience of the seven partner organisations on social inclusion and the active participation of adult learners from disadvantaged social groups in order to promote and improve social inclusion through education, in particular non-formal and informal education.

During their time in Slovenia, the participants have taken part in a series of activities orientated at social inclusion through education. They first attended the presentation of the hosting organisation and its main projects, before experiencing the good practices of the hosting organisation, including a Language and Culture Workshop and an Indoor Football Tournament. Adult learners also got the opportunity to share with the other organisations, the work they have done at local level in preparation for this meeting. Finally, the experience came to an end with the intercultural celebration prepared by the adult learners for the members of the public and local organisations.

In order to continue with the work of the project, before the next transnational activity in Italy, a series of activities will take place at local level with trainers/teachers and adult learners from each organisation reflecting on the good practices presented in Slovenia.

For more information about the project, go to www.epaemsi.eu
Copyright © 2007-2020