KULTURA I INTEGRACJA SPOŁECZNA NA MALCIE/ CULTURE AND SOCIAL INCLUSION IN MALTA

W dniach 2 - 5 marca 2013 r., organizacja Malta UNESCO Stowarzyszenie Młodzieży organizowała drugie spotkanie w ramach Europejskiego Partnerstwa dot. Edukacji Dorosłych i Mobilności na Rzecz Integracji Społecznej (EPAEMSI) i gościła ponad 50 uczestników projektu z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym z Hiszpanii, Malty, Rumunii, Polski, Słowenii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Projekt, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Lifelong Learning Programme, ma na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy siedmioma organizacjami partnerskimi dot. integracji społecznej oraz zakłada aktywny udział uczestników mający na celu promocję i poprawę integracji społecznej poprzez edukację, w szczególności poprzez edukację pozaformalną i nieformalną.
Podczas czterech dni tego wydarzenia międzykulturowego, które rozpoczęło się w sobotę 2 marca, uczestnicy wzięli udział w: warsztatach na temat integracji społecznej, poszukiwaniu skarbów w miejscowości Valletta i interaktywnych działań w kompleksie świątyń na Hagar Qim. Działania zakończyły się w Kennedy Nova Hotel, konferencją na temat edukacji nieformalnej na rzecz integracji społecznej. Był to międzykulturowy event, otwarty dla wszystkich uczestników, lokalnych organizacji pozarządowych i przedstawicieli społeczeństwa.
Podczas pobytu na Malcie, uczestnicy wzięli udział w szeregu działań ukierunkowanych na kwestię integracji społecznej poprzez edukację. Działania te obejmowały prezentację UNESCO Malta Związku Młodzieży dot. dobrych praktyk w zakresie edukacji na rzecz integracji społecznej.
W celu kontynuowania prac w ramach projektu, przed kolejnym spotkaniem w Rumunii, odbędzie się szereg działań na szczeblu lokalnym, w których udział wezmą trenerzy, nauczyciele i dorosłych osoby uczące się z każdej organizacji przedstawiające najlepsze praktyki przedstawione w Malcie.

Between 2nd and 5th March 2013, the Malta UNESCO Youth Association hosted the second meeting of the European Partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion (EPAEMSI) welcoming over 50 adult learners from disadvantaged social groups from Spain, Malta, Romania, Poland, Slovenia, Italy and United Kingdom. The Project, co-funded by the European Commission through the Lifelong Learning Programme, aims at using the experience of the seven partner organisations on social inclusion and the active participation of adult learners from disadvantaged social groups in order to promote and improve social inclusion through education, in particular non-formal and informal education.
During the four-day intercultural experience that kicked-off on Saturday 2nd March, the participants have participated in: workshops on social inclusion, a treasure hunt in Valletta and interactive activities at Hagar Qim. The experience culminated at the Kennedy Nova hotel with a conference on non-formal education for social inclusion. This was followed by an intercultural celebration open to all participants, local NGOs and members of the public.
During their time in Malta the participants have taken part in a series of activities orientated at social inclusion through education. These activities included a presentation by Malta UNESCO Youth Association on best practices on education for social inclusion.
In order to continue with the work of the project, before the next meeting in Romania, a series of activities will take place at local level with trainers/teachers and adult learners from each organisation reflecting on the best practices presented in Malta.

Copyright © 2007-2020