4-DNIOWA WIZYTA NA MALCIE – W RAMACH PROJEKTU EPAEMSI / 4-DAYS INTERCULTURAL LEARNING FOR SOCIAL INCLUSION IN MALTA

Organizacja Malta UNESCO Stowarzyszenie Młodzieży będzie gospodarzem drugiego spotkania w ramach projektu EPAEMSI (Europejskiego partnerstwa dot. edukacji dorosłych i mobilności na rzecz Integracji Społecznej), które odbędzie się w dniach 2 - 5 marca. Na Maltę przyjedzie ponad 50 dorosłych z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym z Hiszpanii, Malty, Rumunii, Polski, Słowenii, Włoch i Wielkiej Brytanii.
Po odbyciu szkolenia przed wyjazdem w swoich krajach uczestnicy biorący udział w spotkaniu (tj. uczące się osoby dorosłe) są gotowi do podjęcia tego 4-dniowego doświadczenia międzykulturowego. Podczas pobytu na Malcie, przy wsparciu ze strony przedstawicieli organizacji maltańskich, uczestnicy wezmą udział w szeregu działań ukierunkowanych na rzecz integracji społecznej poprzez edukację. Działania te będą obejmować prezentację organizacji przyjmującej i jej najlepszych praktyk w zakresie edukacji na rzecz integracji społecznej, jak również będzie możliwość doświadczenia przez uczestników tych dobrych praktyk. Ponadto, odbędzie konferencja na temat edukacji nieformalnej na rzecz integracji społecznej, a następnie eventy międzykulturowe, w których uczestniczyć będą zaproszenie uczestnicy oraz członkowie organizacji publicznych i lokalnych.
Celem niniejszego projektu, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Lifelong Learning Programme, jest wymiana doświadczeń przez organizacje partnerskie w zakresie integracji społecznej i aktywnego uczestnictwa dorosłych z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem mniej uprzywilejowanych grup społecznych w zakresie promowania i poprawy integracji społecznej poprzez edukację w szczególności poprzez edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
W trakcie dwóch lat trwania projektu, partnerzy będą organizować działania związane z wyjazdami międzynarodowymi oraz działania na poziomie lokalnym, w celu wymiany dobrych praktyk dot. wykorzystania edukacji na rzecz integracji społecznej. Dodatkowo działania te przyniosą światło na problem wykluczenia społecznego i jednocześnie będą okazją do tworzenia większej liczby projektów mobilności jako środka przyczyniającego się do wzmacniania integracji społecznej.
Uczestnicy projektu to osoby dorosłe pochodzące z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będą oni mieć aktywną i znaczącą rolę w całym projektem poprzez zapoznanie się i doświadczenie metod pracy i dobrych praktyk organizacji partnerskich i możliwość oceny ich oraz poprzez zdobycie doświadczenie interkulturowego

Malta UNESCO Youth Association will be the host of the second meeting of the EPAEMSI project (European partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion) which will take place from 2nd to 5th March. They will be welcoming in Malta over 50 adult learners from disadvantaged social groups from Spain, Malta, Romania, Poland, Slovenia, Italy and United Kingdom.
After having received a pre-departure training in their respective countries, participating adult learners are ready to embark on this 4-day intercultural experience. During their time in Malta, and with the support of their leaders and of the Maltese organisation, they will take part in a series of activities orientated at social inclusion through education. These activities will include a presentation of the hosting organisation and its best practices on education for social inclusion as well as the experiencing on the field, by the adult learners, of these best practices. In addition, there will be a conference on non-formal education for social inclusion followed by the intercultural celebration to which will be invited the visiting participants, the members of the public and local organisations.
The aim of this project, co-funded by the European Commission through the Lifelong Learning Programme, is to use the experience of the partner organisations on social inclusion and the active participation of adult learners from disadvantaged social groups to promote and improve social inclusion through education, in particular non-formal and informal education.
Throughout the two-year project, partners will organise mobility activities and activities at local level in order to share their best practices on how to use education for social inclusion and bring light on the issue of social exclusion whilst using this opportunity to create more mobility projects as a mean to further enhance social inclusion. Adult learners will be from disadvantaged social groups and they will have an active and prominent role throughout the project by experiencing the best practices and providing feedback whilst benefiting from an intercultural experience.

Copyright © 2007-2020