Wsparcie projektu Epaemsi przez społeczność lokalną w Logroño / Local support in Logroño for the Epaemsi Project

W ubiegłą środę 28 listopada zostało otwarte w Logrono (Hiszpania), przez prezesa Youth Institute of La Rioja, pierwsze spotkanie EPAEMSI (Europejskie Partnerstwo dot. Edukacji Dorosłych i mobilności na rzecz Integracji Społecznej). Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Lifelong Learning Programme. Jego celem jest wykorzystanie doświadczeń 7 organizacji partnerskich z zakresu integracji społecznej i aktywnego uczestnictwa dorosłych z wykluczonych grup społecznych w celu promowania i poprawy integracji społecznej poprzez edukację, w szczególności w edukację pozaformalną i nieformalną.

Podczas pierwszego spotkania, przedstawiciele organizacji partnerskich mogli spotkać się twarzą w twarz i dowiedzieć się więcej o swoich organizacjach. Na spotkaniu ustanowione zostały również podstawy do działań, które realizowane będą w ciągu najbliższych dwóch lat. Gospodarzem spotkania była organizacja Federación de Vecinos de La Rioja, której przedstawiciele zapoznali pozostałych uczestników z działaniami podejmowanymi przez organizację w zakresie integracji społecznej poprzez edukację, przedstawiając również niektóre ze swoich najlepszych praktyk. Uczestnicy spotkania będę dzięki temu mogli przenieść tę wiedzę na grunt swoich organizacji.

Przed kontynuacją prac w ramach projektu tj. kolejnym spotkaniem na Malcie, szereg działań odbędzie się na szczeblu lokalnym, z udziałem trenerów / nauczycieli i dorosłych słuchaczy z każdej organizacji, którzy zapoznają się z najlepszymi praktykami przedstawionymi w Logroño.

Last Wednesday 28th November was inaugurated, in Logroño (SPAIN), by the president of the Youth Institute of La Rioja, the first meeting of EPAEMSI (European Partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion). A project co-funded by the European Commission through the Lifelong Learning Programme, which aims at using the experience of the 7 partner organisations on social inclusion and the active participation of adult learners from disadvantaged social groups in order to promote and improve social inclusion through education, in particular non-formal and informal education.

Throughout this first meeting, partner organisations were able to meet face-to-face and learn more about each other’s organisations while setting up the foundations of the work which will take place during the next two years. Also, as host of the meeting, the coordinator of the project, the Neighbourhood Association of La Rioja (Federación de Vecinos de La Rioja), presented in depth their activities in the field of social inclusion through education, describing some of its best practices. They then proceeded to let participants experience those best practices by taking part in a series of activities and interacting with the local adult learners.

In order to continue with the work of the project before the next meeting in Malta, a series of activities will take place at local level with trainers/teachers and adult learners from each organisation reflecting on the best practices presented in Logroño.

Copyright © 2007-2020