Ruszyła III edycja projektu TELEKARIERA

TELEKARIERA to program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo oraz ruchowo z terenu Małopolski. Pomysł zrodził się w 2009 roku podczas spotkań ekspertów Stowarzyszenia WIOSNA i Fundacji MATIO, która wspiera osoby chore na mukowiscydozę. Dzięki nawiązanemu partnerstwu powstał projekt łączący doświadczenia w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych oraz niesienia idei mądrej pomocy. Postanowiliśmy kontynuować to przedsięwzięcie i w obecnej, trzeciej edycji projektu – do partnerstwa zaprosiliśmy firmę K&T BUSINESS SOLUTIONS działającą w obszarze zarządzania oraz nowych technologii.

Każdy ze 100 uczestników TELEKARIERY w trakcie jednego roku może wziąć udział w różnorodnych formach wsparcia i pomocy. Oprócz spotkań z doradcą zawodowym, będzie miał do dyspozycji prawnika i psychologa. W zależności od potrzeb i przeprowadzonej diagnozy weźmie udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach samorozwojowych i kursach zawodowych. Po wakacjach, wybrani uczestnicy odbędą 3-miesięczne staże zawodowe na stanowiskach dostosowanych do kompetencji i celów zawodowych w specjalnie zrekrutowanych małopolskich firmach. Połowa stażystów po zakończonym stażu dostanie pracę.

TELEKARIERA W 3 KROKACH:

1. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe:

• 6 indywidualnych sesji z doradcą zawodowych
• 4 indywidualne sesje z psychologiem
• warsztaty z prawnikiem
Dzięki pomocy doradcy zawodowego uczestnicy będą mogli na nowo zdefiniować swoje cele zawodowe i określić indywidualną ścieżkę rozwoju. Podczas spotkań określone zostaną również potrzeby szkoleniowe uczestników, co pomoże każdej osobie wybrać rodzaj szkoleń i warsztatów, które będą dla niego szczególnie pomocne. Uczestników wspierać będzie także psycholog i prawnik. Każdemu uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby zależnej lub specjalistyczny transport według indywidualnych potrzeb.


2. Szkolenia: kompetencje społeczne i zawodowe:

• Temat I: Zarządzanie sobą, celami zawodowymi, prezentacja kompetencji w CV i Liście Motywacyjnym (szkolnie 5-dniowe)
• Temat II: Rozwój kompetencji przedsiębiorczych, kreatywne myślenie, metody zarządzania czasem (szkolenie 2-dniowe)
• Temat III: Podstawowa obsługa komputera - poczta e-mail, podstawowy MS Word (szkolenie 4-dniowe)
• Temat IV: Pakiet MS Office (szkolenie 4-dniowe)
• Temat V: Dowolny kurs zawodowy wybrany przez uczestnika z pomocą doradcy zawodowego pod kątem predyspozycji, możliwości zatrudnienia i oczekiwań pracodawcy.


3. 3 – miesięczne staże zawodowe:

• 50 miejsc stażowych na terenie Małopolski
• 50 stypendiów stażowych
• 50 laptopów – narzędzi pracy

Analiza i badania problemów osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzone przed rozpoczęciem projektu wskazały potrzebę bardziej optymalnej organizacji staży zawodowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych np. poprzez możliwość pracy elastycznej w formie zdalnej. Każdy stażysta, aby móc pracować w domu – otrzyma laptop wraz z dostępem do bezprzewodowego internetu, konieczne do pracy oprogramowanie, zestaw słuchawkowy... Dzięki takiej możliwości osoba niepełnosprawna otrzyma realną szansę na wejście lub powrót na rynek pracy, a nawet założenie własnej firmy. Każdemu uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby zależnej lub specjalistyczny transport według indywidualnych potrzeb.

Empowerment - współzarządzanie


W trakcie realizacji projektu, jego uczestnicy będą mogli realnie wpływać na przebieg działań projektowych. Wszystko to dzięki tzw. sesjom empowerment. Ich założeniem jest wspólne spotkanie zespołu projektowego z uczestnikami projektu. Spotkania będą okazją do wypracowania i przedstawienia przez uczestników opinii, uwag i propozycji zmian w organizacji projektu.


Projektodawca:
Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z K&T BUSINESS SOLUTIONS
Tytuł projektu: TELEKARIERA – zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością związaną z układem oddechowym, krążeniowym oraz ruchowym.
Cel główny projektu: Poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo lub ruchowo (60 kobiet oraz 40 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego w Małopolsce poprzez poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, szkolenia i staże.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy
Zasięg: Województwo małopolskie
Okres realizacji: 01.02.2013 – 30.01.2015.
Wartość projektu: 1 741 160, 06 zł

Informacje jak dołączyć do projektu na www.telekariera.plCopyright © 2007-2020