Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007

STOWARZYSZENIE WIOSNA

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007

1. Stowarzyszenie WIOSNA ma swoją siedzibę w Krakowie, ul. Stanisławy Wysockiej 2c/9, 31- 580 Kraków; biuro: ul. Starowiślna 21, 31-038 Kraków

2. Stowarzyszenie WIOSNA zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10.10 2001 roku pod numerem KRS 0000050905. Dnia 13.12.2007 uzyskało wpis do Rejestru Przedsiębiorców (Nr wpisu w pozycji rejestru: 6). Dnia 06.03.2002 roku otrzymało numer identyfikacyjny REGON 356510550.

3. W skład Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA wchodzą następujące osoby:

a. Jacek Antoni Stryczek (Prezes Zarządu), zamieszkały przy ul. Krokusowa 2, 32-590 Libiąż

b. Ewa Dorota Sobczyk (Wiceprezes Zarządu), zamieszkała przy ul. Plac Przystanek 3/14, 30-586 Kraków

c. Beata Halina Płoskonka (Wiceprezes Zarządu), zamieszkała przy ul. Krowoderskich Zuchów 7/140, 30-271 Kraków

d. Anna Dorota Żaczek (Sekretarz), zamieszkała przy ul. Słonecznej 30/23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

e. Marcin Jerzy Wolsza (Skarbnik), zamieszkały ul. Wielkanocna 4d, 30-376 Kraków

4. Celami statutowymi Stowarzyszenia WIOSNA są:

a. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

b. promocja i organizacja wolontariatu

c. tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osoby niepełnosprawne)

d. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych

e. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy , w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą

f. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego

g. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym

h. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej

i. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

5. Stowarzyszenie WIOSNA realizuje cele statutowe poprzez:

a. opracowywanie programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej , życiowej

b. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nie posiadające osobowości prawnej )

c. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy

d. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej

e. działalność wydawniczą

f. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych

g. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia

h. wymianę i edukację kulturalną,

i. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,

j. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi

k. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.

6. Stowarzyszenie WIOSNA realizowało w 2007 r. cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

I. PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU i PROMOCJA WOLONTARIATU

W 2007 roku Stowarzyszenie WIOSNA kontynuowało działalność związaną z promocją wolontariatu. Działania te przebiegały kilkutorowo. W ramach partnerstwa organizacji pozarządowych rozwijana była aktywność „Platformy na rzecz wolontariatu”. Stowarzyszenie WIOSNA wraz z pozostałymi organizacjami członkowskimi „Platformy” starało się upowszechniać w społeczeństwie wpłacanie 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Organizacje wchodzące w skład „Platformy” wspólnie opracowały i przeprowadziły kampanię promocyjną dot. świadomego korzystania z możliwości przekazania przez podatników 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji. W kolejnych projektach Stowarzyszenie skupiało się na kreowaniu pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza oraz motywowaniu młodych ludzi do aktywnego włączenia się w kształtowanie otaczającej ich rzeczywistości. W tym celu zrealizowane zostały dwa projekty: Era Lidera oraz Organizacja Konferencji „Zarządzanie przez przywództwo – system liderów jako model pracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami”. Na bieżąco prowadzona i uaktualniana była również strona www.dzialaj.pl dotycząca wolontariatu. W celu promocji wolontariatu i budowania społeczeństwa obywatelskiego za granicą Stowarzyszenie WIOSNA zrealizowało międzynarodowy projekt Inicjatywa lokalna podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego w Moskwie” – wizyta studyjna zaangażowanych społecznie mieszkańców Moskwy w polskich organizacjach pozarządowych w celu zdobycia doświadczeń w zarządzaniu NGO i realizacji projektów społecznych.

A. ERA LIDERA

Założeniem projektu „Era lidera” jest rozpowszechnienie idei wolontariatu na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt skierowany jest do członków już istniejących Klubów Wolontariusza oraz do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, chcących włączyć się w działalność wolontariacką poprzez tworzenie Klubów Wolontariusza w swoich lokalnych środowiskach takich jak np. szkoła.

W ramach projektu Era Lidera:

  • nawiązano współpracę z małopolskimi szkołami w zakresie promocji wolontariatu (z powiatów krakowskiego – 6 szkół, oświęcimskiego – 1 szkoła, suskiego – 1 szkoła), w których zainicjowano działalność 8 nowych Klubów Wolontariusza;
  • młodzież z założonych przez Stowarzyszenie WIOSNA nowych Klubów Wolontariusza zadeklarowała swój udział w akcjach przeprowadzanych także przez inne organizacje i instytucje;
  • Kluby Wolontariusza zaplanowały i przeprowadziły akcję „Słodyczny Patrol” - Do akcji „Słodyczny Patrol” włączyło się ponad 100 wolontariuszy, którzy 2.VI.2007 r. zorganizowali zabawę dla kilkuset najbiedniejszych dzieci z terenu 6 dzielnic Krakowa - Nowej Huty, Azorów, Kurdwanowa, Woli Duchackiej, Prokocimia i Nowego Bieżanowa;
  • przeprowadzono spotkanie szkoleniowo – integracyjne w Mszanie Dolnej dla 20 liderów wolontariatu. Podczas spotkania liderzy mogli zapoznać się ze sposobami zarządzania i pracy z grupą, poznać prawa i obowiązki wolontariuszy, zapoznać się ze Standardami Pracy Wolontariusza, stworzyć ramowy plan pracy swoich Klubów.

B. KONFERENCJA

Celem projektu „Organizacja konferencji Zarządzanie przez przywództwo – system liderów jako model pracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami” było poszerzenie wiedzy członków małopolskich organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania wolontariuszami. Adresatami projektu byli członkowie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, zajmujących się działaniami społecznymi /kluby Wolontariusza/.

W ramach projektu:

- stworzona została baza dobrych praktyk zarządzania wolontariuszami /wersja drukowana, umieszczona w publikacji z konferencji, oraz wersja elektroniczna- zamieszczona na stronie www.dzialaj.pl;

- zorganizowana została konferencja szkoleniowa pn. „Zarządzanie przez przywództwo- system liderów jako model pracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami”.

C. INICJATYWA LOKALNA PODSTAWĄ BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W MOSKWIE

Projekt pt. „Inicjatywa lokalna podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego w Moskwie” realizowany był w okresie od sierpnia do października 2007. Jego głównym punktem była wizyta wolontariuszy z Rosji w Krakowie /15 do 21 września 2007 r./. Podczas 6-cio dniowego pobytu w Krakowie, odbiorcy projektu uczestniczyli w wizytach studyjnych w krakowskich organizacjach pozarządowych skupionych w „Platformie na rzecz wolontariatu”; odbyli spotkanie z w Urzędzie Miasta Krakowa; wspólnie z pracownikami i wolontariuszami Stowarzyszenia WIOSNA brali udział w sesjach roboczych poświęconych akcji Świąteczna Paczka. Dzięki realizacji tego projektu, akcja Świąteczna Paczka w Moskwie została rozszerzona.

II. ŚWIĄTECZNA PACZKA

Świąteczna PACZKA to akcja, w której ludzie zaradni życiowo pomagają tym, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Mechanizm akcji pozwala poprzez zaangażowanie zmniejszyć uprzedzenia wobec biedy, wymaga inicjatywy. Biedne rodziny objęte akcją dzięki niej mają szansę odczuć nadzieję na zmianę swojej sytuacji życiowej, ponieważ jest ktoś, kto o nich pamięta i wyciąga do nich dłoń. Szczegółowe ankiety umożliwiają określenie dokładnego profilu rodziny. Lista rodzin w potrzebie jest następnie umieszczana w anonimowej bazie danych na stronie internetowej akcji. Dzięki temu darczyńcy są w stanie odpowiedzieć na zdefiniowane potrzeby uwzględniając swoje możliwości. W roku 2007 akcja po raz drugi objęła swoim zasięgiem całą Polskę W realizację projektu były włączone bardzo różne grupy społeczne: począwszy od wolontariuszy organizujących sztab, kierowców, specjalistów pomagających przy organizacji akcji, pracowników firm, nauczycieli i uczniów w szkołach, rodzin darczyńców, rodzin i osób w potrzebie, po przedstawicieli instytucji, ośrodków pomocy społecznej, jednostek samorządu oraz mediów.

W ramach akcji Świąteczna PACZKA 2007:

Ø pomoc uzyskało 3816 najuboższych rodzin, czyli prawie 17 454 osób z Krakowa, Będkowic, Olkusza, Oświęcimia, Paszkówki, Piekar, Raciechowic, Skawiny, Tarnowa, Wadowic, Wieliczki, Zabierzowa, Brzozowa, Krosna, Rzeszowa, Bodzentyna, Kielc, Kościelca, Książa Wielkiego, Mnichowa, Szerzawy, Bytomia, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Lublińca, Tych, Zabrza, Warszawy, Łodzi, Sieradza, Lublina, Bydgoszczy, Grzmiecia, Lipna, Torunia, Gdańska, Gdyni, Malborka, Pyrzyc, Szczecina, Szczecinka, Wałcza, Brzegu, Lewina Brzeskiego, Niemodlina, Olesna, Opola, Elbląga, Kruklanek, Olsztyna, Piotrkowa, Poznania, Gorzowa, Świebodzina, Zielonej Góry;

Ø w akcję zaangażowało się 1400 wolontariuszy, którzy zorganizowali 115 sztabów działających w Polsce, a 2 w Moskwie;

Ø przekazano pomoc o wartości 1 908 000 zł

Ø w akcję zaangażowało się 24 836 darczyńców, w tym 623 paczki przygotowały szkoły, a 401 pracownicy firm;

Ø w akcję zaangażowało się 227 darczyńców z zagranicy;

Ø w samym Krakowie obdarowano 890 rodzin, w całej Małopolsce 1215;

Ø nasza strona internetowa w grudniu 2007 zanotowała 100 850 wizyt i prawie 900 000 odsłon;

Ø wydrukowaliśmy 12 000 plakatów i 30 000 ulotek;

Ø stworzono funkcjonalną internetową bazę danych rodzin potrzebujących pomocy;

Ø patronat honorowy nad akcją objął Metropolita Krakowski ksiądz Stanisław Kardynał Dziwisz;

Ø głównym sponsorem akcji był LUKAS BANK, finansowo wsparli nas także Sage Symfonia, Onet.pl, Gerber, Klub 100;

Ø patroni medialni to: Teleexpress, RMF FM, Gazeta Wyborcza, Chwila dla Ciebie;

Ø Teleexpress wyemitował 6 relacji z przebiegu akcji, byliśmy także obecni w Panoramie, Wiadomościach, Kurierze, Kronice TVP 3 Kraków i Polsacie.

III. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

Akademię Przyszłości WIOSNA tworzą trzy programy edukacyjne: Podzielmy się wiedzą, Podaruj mi czas i Klucz do jutra. Łączy je wspólny cel – pomoc dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów, które na co dzień doświadczają niepowodzeń szkolnych, w myśl prawdy, że każde dziecko ma prawo do sukcesu. W 2007 r. wykreowaliśmy kulturę oraz wizerunek Akademii (logotyp, Indeksy WIOSNY, certyfikaty dla wolontariuszy, dyplomy dla dzieci). W ten sposób chcieliśmy podkreślić wartość
i wyjątkowość każdego dziecka zapraszanego do udziału w projekcie. Patronat honorowy nad Akademią objął rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, patronat medialny natomiast: Dziennik Polski, Eurostudent, Dyrektor szkoły, portal Medialine.

A. PODZIELMY SIĘ WIEDZĄ

Podzielmy się wiedzą to program skierowany do uczniów, których główny problem stanowi niepowodzenie szkolne, mające swe źródło m.in. w trudnej sytuacji ich rodzin. Wolontariusze pełniący rolę tutorów podczas indywidualnych spotkań raz w tygodniu organizują uczniowi zajęcia, w których dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, zainteresowaniami, dbając przy tym o umożliwienie doświadczenia uczniowi osobistego sukcesu edukacyjnego.

W ramach programu Podzielmy się wiedzą:

Ø objęto pomocą objęto 410 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Ø zaangażowano 410 wolontariuszy, którzy łącznie wypracowali około 10250 godzin

Ø opracowano system rekrutacji wolontariuszy do projektu oraz system ewaluacji projektu

Ø opracowano podręcznik realizacji projektu dla koordynatorów regionalnych

Ø uruchomiono projekt poza Krakowem: w Lublinie, Kielcach, Sosnowcu, Nowym Sączu (opcja partnerska we współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda), kontynuowano działania
w Oświęcimiu

Ø podpisano Porozumienia o wzajemnej współpracy z 19 partnerskimi szkołami, 1 świetlicą środowiskową oraz uczelniami wyższymi: KUL, Akademia Świętokrzyska

Ø do współpracy pozyskano kilkanaście nowych współpracowników: ekspertów – pedagogów, odpowiedzialnych za konsultacje merytoryczne w trakcie realizacji projektu oraz szkoleniowców dla wolontariuszy

B. PODARUJ MI CZAS

Podaruj mi czas to program aktywizacji dzieci z rodzin wieloproblemowych poprzez stworzenie im możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu (zajęcia: edukacyjne, czytelnicze, plastyczne; zabawy ruchowe, wycieczki, itd.). Wolontariusze, będący opiekunami dzieci mają stać się równocześnie ich wychowawcami - odkryć i rozwinąć ich pasje i zdolności oraz stworzyć dostęp do świata, którego nie zapewnia im - ich własne środowisko.

W ramach akcji Podaruj mi czas:

Ø pomoc uzyskało około 83 dzieci (większość z nich uczestniczyło w cotygodniowych zajęciach artystyczno – edukacyjnych, na wycieczkach do kina, muzeum, itp.)

Ø w pracę zaangażowało się blisko 61 wolontariuszy, którzy przepracowali w grupach ponad 4000 godzin

Ø uczestnicy korzystali z atrakcji oferowanych przez: kino Cinema City Plaza, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Ogród Zoologiczny w Krakowie

Ø wprowadzono formułę programu do 6 partnerskich szkół na terenie Krakowa

C. KLUCZ DO JUTRA

Klucz do jutra to program zajęć edukacyjnych, którego celem jest wsparcie dzieci i opiekunów z Rodzinnych Domów Dziecka. Dzieciom o niełatwej często przeszłości, pochodzącym ze środowisk patologicznych, przychodzą z pomocą ich obecni opiekunowie.

Wolontariusze wspierają podejmowane działania, spędzając z nimi czas podczas zajęć korepetycyjnych, umacniając w dzieciach przekonanie, że ich życie jest ważne i wartościowe.

Program realizowany jest przy współpracy z Fundacją „Ernst &Young”.

W ramach programu Klucz do jutra:

Ø objęto pomocą objęto 58 dzieci w 8 Rodzinnych Domach Dziecka

Ø pozyskano i przygotowano do pracy z uczniem 55 wolontariuszy

Ø wprowadzono system zarządzania przez liderów (powołano dotychczasowych wybranych wolontariuszy – tutorów na stanowiska liderów zespołów wolontariuszy (3 osoby)

Ø zorganizowano dla dzieci kilka atrakcyjnych spotkań i wycieczek (m.in. z okazji Dnia Dziecka, św., Mikołaja, etc.)

IV. HERBATKA U STARUSZKÓW

Herbatka u staruszków to akcja, w której osoby młode (studenci) odwiedzają raz w tygodniu osoby starsze przebywające w zespole opiekuńczo-leczniczym w Prokocimiu. Wspólnie spędzali czas na spacerach, czytaniu gazet i książek, rozmowach.

W ramach akcji Herbatka u staruszków w 2006 roku:

Ø zaangażowało się 25 wolontariuszy, którzy regularnie, raz w tygodniu, odwiedzali pensjonariuszy placówki

Ø zorganizowano 2 wspólne spotkania z okazji:

    • Świąt Bożego Narodzenia (kolęda i słodkie prezenty)
    • Wielkanocy

Ø przy współpracy za Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei wolontariusze przekazali pomoc materialną w postaci leków i opatrunków dziesięciu pensjonariuszom zakładu

Ø na uczelniach przeprowadzono zbiórkę słodyczy

V. UKRAINA

Ukraina to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia WIOSNA i Bractwa Akademickiego PRO. W roku 2007 po raz dziewiąty udało się nam dotrzeć do polskich dzieci i młodzieży z Ukrainy, poprzez zorganizowanie dla nich rekolekcji i wypoczynku wakacyjnego. Łącznie w latach 1999-2007 z tej formy pomocy skorzystało 700 dzieci m.in. z Miżyńska, Pnikuta, Żydaczowa, Myślatycz i Złotkowic.

W ramach akcji „Ukraina 2007":

Ø zorganizowano wypoczynek letni dla 90 dzieci z Pnikuta i okolic

Ø zorganizowano wypoczynek zimowy dla młodzieży (20 osób)

Ø dziećmi opiekowało się 11 wolontariuszy z Bractwa Akademickiego PRO, których wspomagała młodzież z Pnikutna (15 osób).

VI. KAMPANIA NA RZECZ UŚMIECHU

Kampania na rzecz uśmiechu odbyła się po raz pierwszy 21.03.2007. Celem akcji jest promocja uśmiechu jako formy pierwszego kontaktu w polskiej przestrzeni publicznej. W kampanii zachęcamy do wyrażenia dobroci na zewnątrz w życzliwym uśmiechu, bo – jak wiadomo – jeden uśmiech rodzi drugi, potem następny i kolejny uśmiech.

W ramach Kampanii na rzecz uśmiechu 2007 rozdaliśmy 150 tyś uśmiechniętych naklejek. W przedsięwzięciu wzięło udział:

Ø 29 polskich miast i miejscowości

Ø 60 szkół i 30 przedszkoli

Ø 4 szpitale dziecięce: Dolnośląskie Centrum Pediatryczne we Wrocławiu, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, Centrum Pediatrii w Sosnowcu, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Ø 12 instytucji

Ø o akcji mówili i pisali: Teleexpress, Fakty TVN, Kronika TVP 3 Kraków, TVN 24, Gazeta Wyborcza w Krakowie, Radio Zet, Radio Kraków i Radio eM w Katowicach.

7. Stowarzyszenie Wiosna w roku 2007 prowadziło działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Rok obrotowy 2007 Stowarzyszenie zamknęło dochodem w wysokości 98 883,79, który w części dotyczącej działalności statutowej zwiększy przychód roku 2008, a w kwocie 3 200 (dochód z działalności gospodarczej) zwiększy kapitał rezerwowy. Część uzyskanego przychodu w kwocie 72 883,10 stanowi dochód roku 2006 zaksięgowany w pozostałe przychody roku 2007.

8. Przychody stowarzyszenia realizowane były z następujących źródeł:

- darowizny 342 303,40

- składki członkowskie 12 075,00

- dotacje 172 762,20

- pozostałe przychody (wynik finansowy roku 2006) 72 883,10

- przychody finansowe 946,15

- działalność gospodarcza 6 200

9. Koszty administracyjne w roku 2007 wyniosły:

- amortyzacja 4 200,83 zł (amortyzacja jednorazowa)

- usługi obce 66 638,09

- zużycie materiałów i energii 20 898,07

- podatki i opłaty 1 840,00

- wynagrodzenia 2 278,6

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 905,46

- pozostałe koszty 2 454,23 zł (koszty reprezentacji, ubezpieczenia i licencji)

- podróże służbowe 2 649,07

- koszty finansowe 158,91

- pozostałe koszty 724,48

Koszty działalności gospodarczej 3 000,00

Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2007 wyniosły 405 538,32 zł i dotyczyły kilku realizowanych projektów.

10. W roku 2007 nie nastąpiły żadne zmiany w funduszu statutowym.

11. Stowarzyszenie Wiosna nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.

12. Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2007 wynosiły:

a. w Deustche Banku PBC S.A. Oddział Kraków : 33 413,25

b. w LUKAS Banku oddział w Krakowie: 82 564,51

13. W roku 2007 w Stowarzyszeniu WIOSNA średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 7,09 osoby na umowę o pracę, w tym:

· stanowisko dyrektora biura- 1 osoba

· stanowisko koordynatora projektu- 3 osoby

· stanowisko ds. promocji i public relations – 3 osoby

· stanowisko ds. administracyjnych – 1 osoba

14. Wynagrodzenie w roku 2007:

- z tytułu umowy o pracę 172 221,25

- z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia 40 792,22

15. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje społecznie. Nie otrzymali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

16. Stowarzyszenie Wiosna nie nabyło żadnych akcji, obligacji i nieruchomości oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego.

17. Wartość aktywów oraz zobowiązań Stowarzyszenia Wiosna wykazuje załączony bilans.

18. Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie obejmuje następujące zobowiązania:

- wobec dostawców 4 909,75

- wobec ZUS 18 348,01

- wobec US 6 115,00

- nierozliczone zaliczki 112,23

Należności długoterminowe wykazane w bilansie w kwocie 1 368,40 zł w całości obejmują wpłaconą kaucję za lokal.

Należności krótkoterminowe

- nadpłacone kwoty wobec dostawców 2 964,00

- należności z tytułu sprzedanych usług 5 200

- wypłacone zaliczki 686,03

19. Stowarzyszenie WIOSNA prowadzi działalności gospodarczą - w dniu 13.12.2007 uzyskało wpis do Rejestru Przedsiębiorców (Nr wpisu w pozycji rejestru: 6). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

20. Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2007 prowadziło następujące zlecone zadania publiczne:

a. „Projekt Era Lidera”- umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 17 maja 2007 nr 1/494/KU/1224/07 wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 18 października 2007 zawarta z Województwem Małopolskim; kwota dotacji 7 000 zł

b. „Organizacja konferencji Zarządzanie przez przywództwo – system liderów jako model pracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami” - umowa na realizację zadania publicznego z dnia 17 maja 2007 nr 1/495/KU/1225/07 wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 18 października 2007 zawarta z Województwem Małopolskim; kwota dotacji 3 000 zł

c. „Akademia przyszłości – edukacja i aktywizacja dzieci z rodzin wieloproblemowych”- umowa na realizację zadania publicznego z dnia 3 sierpnia 2007 nr 47/PS/2007 zawarta z Wojewodą Małopolskim; kwota dotacji 15 000 zł

d. „Podzielmy się wiedzą”- - umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 2 października 2006 nr 380 wraz z Aneksem do umowy nr FIO 431/380 z dnia 4 stycznia 2007 r. zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej; kwota dotacji (na rok 2007) 65 602,50 zł

e. „Świąteczna Paczka”- umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 26 listopada 2007 nr 519 zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej; kwota dotacji 39 000 zł

Wszystkie zadania zostały zrealizowane, rozliczone i pozytywnie rozpatrzone przez Zleceniodawców.

21. Stowarzyszenie WIOSNA prowadziło projekty wspierane przez instytucje prywatne:

a. „Klucz do jutra”- umowa darowizny 3/KDJ/2006 z dnia 9 września 2006 zawarta z Fundacją Ernst & Young; kwota dotacji 15 644 zł, termin realizacji 10 września 2006- 10 lipca 2007

b. „Inicjatywa lokalna podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego w Moskwie” – umowa zawarta w dniu 10 lipca 2007 z Fundacją im. Stefana Batorego, kwota dotacji 21 390 zł

c. „Podzielmy się wiedzą” – umowa zawarta w dniu 10 sierpnia 2007 z Fortis Fundation Polska; kwota dotacji 25 000 zł, termin realizacji 10 sierpnia 2007 – 30 czerwca 2008

d. „Świąteczna Paczka” – umowa zawarta w dniu 25 września 2007 z BRE Bankiem Hipotecznym S.A., kwota dotacji 10 000 zł

e. „Akademia Przyszłości” – umowa darowizny zawarta w dniu 14 października 2007 z BP Polska Sp. z o.o., kwota dotacji 15 000 zł

f. „Świąteczna Paczka” – umowa darowizny zawarta w dniu 14 listopada 2007 z LUKAS Bank S.A., kwota dotacji 30 000 zł

g. „Świąteczna Paczka” – umowa darowizny zawarta w dniu 19 listopada 2007 z Sage Symfonia Sp. z o.o., kwota dotacji 5 000 zł

h. „Akademia Przyszłości” – umowa darowizny zawarta w dniu 6 grudnia 2007 z BP Polska Sp. z o.o., kwota dotacji 50 000 zł

Wszystkie zadania, zaplanowane w ww. umowach na rok 2007 zostały zrealizowane, rozliczone i pozytywnie rozpatrzone przez Zleceniodawców.

Copyright © 2007-2020