Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

STOWARZYSZENIE WIOSNA

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

 1. Stowarzyszenie WIOSNA ma swoją siedzibę w Krakowie, ul. Stanisławy Wysockiej 2c/9, 31-580 Kraków; biuro: ul. Starowiślna 21, 31-038 Kraków
 1. Stowarzyszenie WIOSNA zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10.10 2001 roku pod numerem KRS 0000050905. Dnia 06.03.2002 roku otrzymało numer identyfikacyjny REGON 356510550.
 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA wchodzą następujące osoby:

a. Jacek Antoni Stryczek (Prezes Zarządu), zamieszkały przy ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków

b. Ewa Dorota Sobczyk (Wiceprezes Zarządu), zamieszkała przy ul. Panewnickiej 2c/9; 40-709 Katowice

c. Anna Żaczek (Sekretarz), zamieszkała przy ul. St. Wysockiej 2c/9, 31-580 Kraków

d. Oskar Sebastian Zgraj (Wiceprezes Zarządu), zamieszkały przy ul. Ściegiennego 57/9 30-630 Kraków

e. Marcin Jerzy Wolsza (Skarbnik), zamieszkały w Zawierzbie 68; 39-204 Żyraków

 1. Celami statutowymi Stowarzyszenia WIOSNA są:

a. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

b. promocja i organizacja wolontariatu

c. tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osoby niepełnosprawne)

d. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży , w szczególności z rodzin wieloproblemowych

e. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy , w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą

f. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego

g. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym

h. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej

i. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 1. Stowarzyszenie WIOSNA realizuje cele statutowe poprzez:

a. opracowywanie programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej , życiowej

b. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nie posiadające osobowości prawnej )

c. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy

d. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej

e. działalność wydawniczą

f. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych

g. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia

h. wymianę i edukację kulturalną,

i. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,

j. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi

k. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.

 1. Stowarzyszenie WIOSNA realizowało w 2006r. cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

I. PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU i PROMOCJA WOLONTARIATU

W 2006 roku Stowarzyszenie WIOSNA kontynuowało działalność związaną z promocją wolontariatu. Podobnie jak w roku ubiegłym działania te przebiegały dwutorowo. W ramach partnerstwa organizacji pozarządowych rozwijana była aktywność „Platformy na rzecz wolontariatu”. Stowarzyszenie WIOSNA wraz z pozostałymi organizacjami członkowskimi „Platformy” starało się upowszechniać wysokie standardy pracy z wolontariuszami, promować ideę wolontariatu w mediach, a także dążyło do podniesienia jakości pracy oraz kwalifikacji pracowników w organizacjach pozarządowych. W kolejnych projektach Stowarzyszenie skupiało się na kreowaniu pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza oraz motywowaniu młodych ludzi do aktywnego włączenia się w kształtowanie otaczającej ich rzeczywistości. Efektem było zainicjowanie działania kolejnych „Klubów Wolontariusza” oraz rozbudowa strony www.działaj.pl, która uzupełniona została m.in. o bazę ofert wolontariatu.

Szczegółowy opis efektów realizacji działań związanych z wolontariatem:

• Zwiększenie zaangażowania młodych obywateli (uczniów, studentów) w działalność woluntarystyczną- powołano 4 nowe Kluby Wolontariusza, w które zaangażowało się ponad 40 osób. Rozwinięto działalność Klubów już istniejących- łącznie w Klubach do tej pory działało ok. 120 młodych osób.

• Podniesienie jakości pracy organizacji pozarządowych oraz podniesienie kwalifikacji pracowników organizacji pozarządowych - zorganizowano 2 szkolenia z zakresu zarządzania wolontariuszami, w których wzięło udział 22 pracowników oraz członków organizacji pozarządowych. Ponad to zorganizowano dwa szkolenia: z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych (17 osób) - prowadzenie spotkań i techniki pracy grupowej oraz z wykorzystania nowych technologii w pracy NGO (17 osób).

• Stworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowej oraz wykreowanie nowoczesnego wolontariatu – wyprodukowano materiały promocyjne o nowoczesnym wizerunku, skierowane do młodych, ambitnych ludzi

• Większa dostępność informacji nt. wolontariatu i możliwości zaangażowania się w pracę woluntarystyczną – opracowano projekt Internetowej bazy ofert woluntarystycznych zamieszczonej na stronie działaj.pl- baza składa się z 2 części – jedna przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, druga dla wolontariuszy. Baza pozwala organizacjom zamieszczać szczegółowe oferty pracy z podanym kontaktem do siebie oraz z możliwością automatycznego wysłania formularza do organizacji. Wolontariusze z kolei mogą przeglądać wybrane ofert według profilu organizacji oraz według rodzaju pracy woluntarystycznej, którą są zainteresowani. Dodatkowo w bazie ofert woluntarystycznych określono kryteria zamieszczania ofert, które mobilizują organizacje do działania zgodnie ze standardami pracy wolontariusza.

• Zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców Krakowa i aktywizacja społeczna poszczególnych grup docelowych (młodych mieszkańców regionu)- realizowane jest poprzez akcje Klubów, które włączają w to uczniów z danej szkoły. Cel ten realizowany jest także poprzez materiały prasowe oraz informacje publikowane w Internecie, jakie ukazały się o działalności Klubów.

• Wzmocnienie współpracy pomiędzy trzecim sektorem w ramach Platformy na rzecz wolontariatu:

Ø W ramach pracy Platformy na rzecz wolontariatu powstał regulamin przyjmowania nowych członków Platformy (dostępny na stronie działaj.pl)

Ø Odbyło się 6 spotkań członków Platformy

Ø Platforma zainicjowała kampanię promocji wolontariatu w małopolskich mediach

Ø W ramach pracy Platformy powstał projekt internetowej bazy dla dziennikarzy, ukazujący dobre praktyki z organizacji pozarządowych

Ø Rozpoczęcie i koordynacja kampanii promocji wolontariatu w mediach: Stowarzyszenie zredagowało „List Otwarty do małopolskich mediów”, który został powstał w oparciu o konsultacje z organizacjami pozarządowymi. List został opublikowany w Internecie na stronie działaj.pl oraz na stronach innych organizacji i instytucji min.: PAHu; Stowarzyszenia U Siemachy, Zeru. Pod listem podpisało się 67 organizacji pozarządowych oraz 188 członków i wolontariuszy tych organizacji. Idea listu była prezentowana podczas spotkania z ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który objął honorowy patronat nad kampanią Wzmocnienie integracji III sektora w Małopolsce

Ø W ramach kampanii zostały zorganizowane spotkania z mediami: przedstawiciel Stowarzyszenia spotkał się z p. Markiem Szczepankiem z TVP3 Kraków oraz z p. Grzegorzem Strzebońskim z Gazety Wyborczej- spotkania zaowocowały planem kampanii na rok 2007

II. ŚWIĄTECZNA PACZKA

„Świąteczna Paczka” to akcja, w której ludzie zaradni życiowo pomagają tym, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Mechanizm akcji pozwala poprzez zaangażowanie zmniejszyć uprzedzenia wobec biedy, wymaga inicjatywy. Biedne rodziny objęte akcją dzięki niej mają szansę odczuć nadzieję na zmianę swojej sytuacji życiowej, ponieważ jest ktoś, kto o nich pamięta i wyciąga do nich dłoń. Szczegółowe ankiety umożliwiają określenie dokładnego profilu rodziny. Lista rodzin w potrzebie jest następnie umieszczana w anonimowej bazie danych na stronie internetowej akcji. Dzięki temu darczyńcy są w stanie odpowiedzieć na zdefiniowane potrzeby uwzględniając swoje możliwości. W roku 2006 akcja objęła swoim zasięgiem całą Polskę W realizacje projektu były włączone bardzo różne grupy społeczne: począwszy od wolontariuszy organizujących sztab, kierowców, specjalistów pomagających przy organizacji akcji, pracowników firm, nauczycieli i uczniów w szkołach, rodzin darczyńców, rodzin i osób w potrzebie, po przedstawicieli instytucji, ośrodków pomocy społecznej, jednostek samorządu oraz mediów.

W ramach akcji „Świąteczna Paczka” 2006:

 • pomoc uzyskało 2049 najuboższych rodzin, czyli prawie 10 000 osób z: Krakowa, Warszawy, Katowic, Jaworzna, Bytomia, Lublina, Wrocławia, Rzeszowa, Łodzi, Torunia, Szczecina, Suwałk, Bydgoscy, Olsztyna, Gdańska, Elbląga, Kutna, Opola, Kłodzka, Wałcza, Oświęcimia, Bodzentyna, Książa Wielkiego, Wadowic, Wieliczki, Piekar, Skawiny, Będkowic, Paszkówki, Krosna oraz miejscowości bieszczadzkich- Kobylan, Lubatowej, Komańczy, Dukli, Frysztaka.
 • W akcję zaangażowało się 600 wolontariuszy, którzy zorganizowali 53 sztaby działające w 24 miastach
 • Przekazano pomoc o wartości 800 000 zł (średnia wartość jednej paczki to 400 zł)
 • W akcję zaangażowało się ok. 8 000 darczyńców, w tym około 100 szkół i kilkadziesiąt firm z całej Polski
 • Patronat honorowy objął Metropolita Krakowski Arcybiskup Stanisław Dziwisz
 • Zawiązano umowę z Gazetą Wyborczą – patronem medialnym akcji
 • Stworzono funkcjonalną bazę danych rodzin potrzebujących pomocy
 • Zorganizowano kampanię promocyjną akcji z udziałem takich mediów jak „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Gość Niedzielny, portal Onet.pl. Relacje z akcji wyemitował Teeleexpress, Panorama, Wiadomości, Kronika TVP3, TVN 24.

III. PODARUJ MI CZAS

Podaruj mi czas to długofalowy program aktywizacji dzieci z rodzin wieloproblemowych poprzez stworzenie im możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu (zajęcia: edukacyjne, czytelnicze, plastyczne; zabawy ruchowe, wycieczki, itd.). Wolontariusze, będący opiekunami dzieci mają stać się równocześnie ich wychowawcami - odkryć i rozwinąć ich pasje i zdolności oraz stworzyć dostęp do świata, którego nie zapewnia im - ich własne środowisko.

W ramach akcji Podaruj mi czas:

· pomoc uzyskało około 70 dzieci (większość z nich uczestniczyło w cotygodniowych zajęciach artystyczno – edukacyjnych, na basenie, ściance wspinaczkowej, wycieczkach do kina, itp.

· w pracę zaangażowało się blisko 50 wolontariuszy, którzy przepracowali w grupach ponad 1000 godzin

· zostało opracowane i wydane nowe narzędzie pracy dla wolontariuszy - autorski Program zajęć inspirująco – aktywizujących w formie Vademecum wolontariusza.

· uczestnicy korzystali z atrakcji oferowanych przez: kino Cinema City Plaza, Aqua Park, Centrum Wspinaczkowe Reni – Sport, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Lotnictwa w Krakowie

· pozyskano do stałej współpracy placówki mogące udostępniać miejsce dla cotygodniowych spotkań grup wolontariuszy i dzieci: Akademik A Collegium Medicum na Prokocimiu, Świetlicę środowiskową Mały Książe na Prokocimiu, Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Nowej Hucie, Szkołę Podstawową Nr 30na Dębnikach, Szkołę Podstawową Nr 45 oraz Parafię św. Szczepana w Śródmieściu;

· uruchomiono projekt Podaruj mi czas w Myślenicach we współpracy z Dzieci Które Kochacie Fundacją Archon+.

· rozliczono 2 projekty realizowane w ramach konkursów grantowych: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

IV. PODZIELMY SIĘ WIEDZĄ

Podzielmy się wiedzą to program skierowany do uczniów szkól podstawowych i gimnazjów, których główny problem stanowi niepowodzenie szkolne, mające swe źródło w trudnej sytuacji ich rodzin. Wolontariusze – korepetytorzy podczas indywidualnych spotkań raz w tygodniu organizują uczniowi zajęcia, w których dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, zainteresowaniami, dbając przy tym o umożliwienie doświadczenia uczniowi smaku osiągnięć na miarę jego własnych możliwości.

W ramach programu Podzielmy się wiedzą:

 • objęto pomocą objęto 224 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
 • zaangażowano 206 wolontariuszy-korepetytorów, którzy łącznie wypracowali około 3500 godzin
 • opracowano autorski program edukacyjno – wychowawczy pod nazwą Program korepetycji inspirująco – aktywizujących zawierający 6 głównych zasad postępowania z dzieckiem – z rozpisaniem na poszczególne etapy, cele, zakładane rezultaty, przykładowe metody pracy
 • podpisano Porozumienia o wzajemnej współpracy z 9 partnerskimi szkołami oraz 1 świetlicą środowiskową w Krakowie, gdzie realizowany jest projekt
 • powołano w szkołach 9 zespołów wolontariuszy - korepetytorów zarządzanych przez liderów
 • nawiązano współpracę z 2 organizacjami lokalnymi realizującymi projekt: Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu oraz Zespołem Szkół Nr 1 im. S. Konarskiego w Oświęcimiu.

V. KLUCZ DO JUTRA

Klucz do jutra to program zajęć korepetycyjnych, którego celem jest wsparcie dzieci i opiekunów z Rodzinnych Domów Dziecka. Dzieciom o niełatwej często przeszłości, pochodzącym ze środowisk patologicznych, przychodzą z pomocą ich obecni opiekunowie.

Wolontariusze wspierają podejmowane działania, spędzając z nimi czas podczas zajęć korepetycyjnych, umacniając w dzieciach przekonanie, że ich życie jest ważne i wartościowe.

Program realizowany jest przy współpracy z Fundacją „Ernst &Young”.

W ramach programu Klucz do jutra:

 • objęto pomocą objęto 64 dzieci w 8 Rodzinnych Domach Dziecka, 2 Rodzinach Zastępczych i 1 Pogotowiu Opiekuńczym
 • pozyskano i przygotowano do pracy z uczniem 50 wolontariuszy-korepetytorów

VI. HERBATKA U STARUSZKÓW

„Herbatka u staruszków” to akcja, w której osoby młode (studenci) odwiedzają raz w tygodniu osoby starsze przebywające w zespole opiekuńczo-leczniczym w Prokocimiu. Wspólnie spędzali czas na spacerach, czytaniu gazet i książek, rozmowach.

W ramach akcji „Herbatka u staruszków” w 2006 roku:

 • Zaangażowało się 30 wolontariuszy, którzy regularnie, raz w tygodniu, odwiedzali pensjonariuszy placówki
 • Zorganizowano 3 wspólne imprezy z okazji:
  • Świąt Bożego Narodzenia/ kol
  • Wielkanocy
  • Dnia Babci i Dziadka
 • Podczas imprez obyły się występy artystyczne, wspólne śpiewanie, rozdawano także drobne upominki

VII. UKRAINA

„Ukraina” to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia WIOSNA i Bractwa Akademickiego PRO. W roku 2006 po raz ósmy udało się nam dotrzeć do polskich dzieci i młodzieży z Ukrainy, poprzez zorganizowanie dla nich rekolekcji i wypoczynku wakacyjnego. Łącznie w latach 1999-2006 z tej formy pomocy skorzystało 600 dzieci m.in. z Miżyńska, Pnikuta i Żydaczowa

W ramach akcji „Ukraina 2006”:

 • zorganizowano wypoczynek letni dla 90 dzieci z Pnikuta i okolic
 • zorganizowano wypoczynek zimowy dla młodzieży (30 osób)
 • dziećmi opiekowało się 14 wolontariuszy z Bractwa Akademickiego PRO, których wspomagała młodzież z Pnikutna (10 osób) oraz harcerze z ZHR (12 osób)
 1. Stowarzyszenie Wiosna w roku 2006 prowadziło wyłącznie działalność statutową. Rok obrotowy 2006 stowarzyszenie zamknęło dochodem w wysokości 72 833,10zł, który w całości zwiększy przychód roku 2007. Część uzyskanego dochodu w kwocie 23 514,47 stanowi dochód roku 2005 zaksięgowany w przychody roku 2006.
 1. Przychody stowarzyszenia realizowane były z następujących źródeł:

- darowizny 191 088,93 zł

- składki członkowskie 1 620,00 zł

- dotacje 230 303,67 zł

- pozostałe przychody 24 892,87 (w tym wynik finansowy roku 2005- 23 514,47 oraz pozostałe przychody- 1 378,40 zł)

- przychody finansowe 1 673,04 zł

 1. Koszty administracyjne w roku 2006 wyniosły:

- amortyzacja 22, 00 zł (amortyzacja jednorazowa)

- usługi obce 27 596,59 zł

- zużycie materiałów i energii 9 933,62 zł

- wynagrodzenia 40 448,39 zł

- ubezpieczenia społeczne 7 164,27 zł

- pozostałe koszty 370,00 (koszty reprezentacji, ubezpieczenia i składek członkowskich)

- podróże służbowe 40,00 zł

- koszty finansowe 9,02 zł

- pozostałe koszty 0,79 zł

Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2006 wyniosły 291 100,73 zł i dotyczyły kilku realizowanych projektów.

 1. W roku 2006 nie nastąpiły żadne zmiany w funduszu statutowym.
 1. Stowarzyszenie Wiosna nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.
 1. Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2006 wynosiły:
  1. w Deustche Banku PBC S.A. Oddział Kraków : 110 859,28 zł
  2. w LUKAS Banku oddział w Krakowie: 2 264,51 zł
 1. W roku 2006 w Stowarzyszeniu WIOSNA zatrudnionych było w różnych okresach czasu 7 osób na umowę o pracę, w tym:

· stanowisko dyrektora biura- 1 osoba

· stanowisko koordynatora projektu- 3 osoby

· stanowisko ds. public relations – 3 osoby

 1. Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę wyniosło 85.743,06 zł brutto.
 1. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje społecznie. Nie otrzymali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
 1. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia wyniosły łącznie 89.370,24 zł brutto.
 1. Stowarzyszenie Wiosna nie nabyło żadnych akcji, obligacji i nieruchomości oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego.
 1. Wartość aktywów oraz zobowiązań Stowarzyszenia Wiosna wykazuje załączony bilans.
 1. Stowarzyszenie Wiosna w ciągu roku podatkowego w związku ze zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego nie składało deklaracji podatkowych. Składane były natomiast deklaracje PIT-4 dotyczące wypłacanych wynagrodzeń.
 1. Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie obejmuje następujące zobowiązania:

- wobec dostawców 5124,29 zł

- wobec ZUS 6315,83 zł

- wobec US 5340,00 zł

- zwroty dotacji i nierozliczone zaliczki 18 047,96

Należności długoterminowe wykazane w bilansie w kwocie 1 368,40 zł w całości obejmują wpłacona kaucję za lokal.

Należności krótkoterminowe w kwocie 600,00 zł to nadpłacone kwoty wobec dostawcy.

 1. Stowarzyszenie WIOSNA nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności odpłatnej pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
 1. Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2006 prowadziło następujące zlecone zadania publiczne:

a. „Obywatelski Kraków”- umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 17 marca 2006 nr W/I/1086/SP/285/2006 zawarta z Gminą Miejską Kraków; kwota dotacji 13 000 zł

b. „Podaruj mi czas”- organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci z rodzin wieloproblemowych- umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 08 maja 2006 nr I/450/PS/ROPS/1022/06 zawarta z Województwem Małopolskim; kwota dotacji 8 320zł

c. „Podzielmy się wiedzą”- organizacja korepetycji dla dzieci z rodzin wieloproblemowych - umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 08 maja 2006 nr I/451/PS/ROPS/1023/06 zawarta z Województwem Małopolskim; kwota dotacji 8 200 zł

d. „Platforma na rzec wolontariatu” – umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 16 maja 2006 nr I/555/KZ/1164/2006 zawarta z Województwem Małopolskim; kwota dotacji – 6 500 zł

e. „Pasja- działanie- wolontariat” – umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 16 maja 2006 nr I/564/KZ/1173/2006 zawarta z Województwem Małopolskim; kwota dotacji 16 960 zł

f. „Podzielmy się wiedzą”- umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 22 czerwca 2006 nr NP.III.WO.CZ.312-4/35/06 zawarta z Kuratorium Oświaty; kwota dotacji 16 280 zł

g. „Podzielmy się wiedzą”- - umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 07 sierpnia 2006 nr 52/PS/2006 zawarta z Wojewodą Małopolskim; kwota dotacji 19 500 zł

h. „Podaruj mi czas”- - umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 07 sierpnia 2006 nr 52/PS/2006 zawarta z Wojewodą Małopolskim; kwota dotacji 10 500 zł

i. „Świąteczna Paczka- Małopolska”- umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 07 sierpnia 2006 nr 52/PS/2006 zawarta z Wojewodą Małopolskim; kwota dotacji 31 200 zł

j. „Świąteczna Paczka Prokocim” – umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 15 września 2006 nr 270/P/MOPS/06 z Gminą Miejską Kraków; kwota dotacji– 3 500 zł

k. „Podzielmy się wiedzą”- - umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 2 października 2006 nr 380 zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej; kwota dotacji (na rok 2006) 44 985 zł

l. „Świąteczna Paczka”- umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 2 października 2006 nr 519 zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej; kwota dotacji 78 711,20 zł

Wszystkie zadania zostały zrealizowane, rozliczone i pozytywnie rozpatrzone przez Zleceniodawców.

 1. Stowarzyszenie WIOSNA prowadziło projekty wpierane przez instytucje prywatne:
  1. „Klucz do jutra”- umowa darowizny 3/KDJ/2006 z dnia 9 września 2006 zawarta z Fundacją Ernst & Young; kwota dotacji 15 644 zł, termin realizacji 10 września 2006- 10 lipca 2007)
  2. „Kluby Wolontariusza WIOSNA” – umowa darowizny z dnia 27 lutego 2006 zawarta z Fundacją J&S Pro Bono Poloniae; kwota dotacji – 15 000 zł

Wszystkie zadania, zaplanowane w ww. umowach na rok 2006 zostały zrealizowane, rozliczone i pozytywnie rozpatrzone przez Zleceniodawców.

Copyright © 2007-2020