Sprawozdanie merytoryczne za rok 2005

STOWARZYSZENIE WIOSNA

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2005

 1. Stowarzyszenie WIOSNA ma swoją siedzibę w Krakowie, ul. Stanisławy Wysockiej 2c/9, 31-580 Kraków; biuro: Al. Mickiewicza 45, 31-120 Kraków
 2. Stowarzyszenie WIOSNA zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10.10 2001 r. pod numerem KRS 0000050905. Dnia 06.03.2002 r. otrzymało numer identyfikacyjny REGON 356510550.
 3. W skład Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA wchodzą następujące osoby:
  1. Jacek Antoni Stryczek (Prezes Zarządu), zamieszkały przy ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
  2. Ewa Dorota Sobczyk (Wiceprezes Zarządu), zamieszkała przy ul. Panewnickiej 2c/9; 40-709 Katowice
  3. Anna Żaczek (Sekretarz), zamieszkała przy ul. St. Wysockiej 2c/9, 31-580 Kraków
  4. Oskar Sebastian Zgraj (Wiceprezes Zarządu), zamieszkały przy ul. Ściegiennego 57/9 30-630 Kraków
  5. Marcin Jerzy Wolsza (Skarbnik), zamieszkały w Zawierzbie 68; 39-204 Żyraków
 4. Celami statutowymi Stowarzyszenia WIOSNA są:

a. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

b. promocja i organizacja wolontariatu

c. tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osoby niepełnosprawne)

d. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży , w szczególności z rodzin wieloproblemowych

e. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy , w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą

f. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego

g. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym

h. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej

i. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 1. Stowarzyszenie WIOSNA realizuje cele statutowe poprzez:

a. opracowywanie programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej , życiowej

b. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nie posiadające osobowości prawnej )

c. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy

d. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej

e. działalność wydawniczą

f. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych

g. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia

h. wymianę i edukację kulturalną,

i. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,

j. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi

k. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.

 1. Stowarzyszenie WIOSNA realizowało w 2005r. cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:
 1. PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU i PROMOCJA WOLONTARIATU

Celem obu projektów była promocja nowej idei wolontariatu wśród mieszkańców Krakowa oraz Małopolski. W ramach pierwszego projektu stworzyliśmy Platformę na rzecz wolontariatu, której zadaniem jest propagowanie wysokich standardów pracy z wolontariuszami. Dodatkowo promocja Platformy, stała się promocją dobrych praktyk i organizacji, gdzie warto się zaangażować jako wolontariusz. W kolejnych projektach skupiliśmy się promocji wolontariatu wśród młodzieży oraz studentów. Cel ten realizowany był na dwóch płaszczyznach: powstała kampania promująca nowy wizerunek wolontariusza ( pod hasłem „pasja.działanie.wolontariat”) oraz zainicjowaliśmy Kluby Wolontariusza w szkołach średnich oraz na uczelniach, których celem jest organizacja samodzielnych projektów wolontariackich.

Szczegółowy opis efektów projektów:

- założyliśmy 10 Klubów Wolontariusza (4 na uczelniach – Akademia Pedagogiczna, Collegium Medicum UJ, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych, Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego, 6 w szkołach średnich – I LO, VIII LO, X LO, XV LO, liceum plastyczne, technikum poligraficzno - księgarskie).

- powstała Platforma na rzecz wolontariatu, której członkami założycielami jest 6 krakowskich organizacji (Stowarzyszenie WIOSNA, Polska Akcja Humanitarna – biuro regionalne w Krakowie, Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Krakowska, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Małopolski)

- przeprowadziliśmy szkolenia z umiejętności interpersonalnych oraz z zarządzania w sumie dla 40 wolontariuszy

- przeszkoliliśmy 12 pracowników organizacji pozarządowych z tematyki zarządzania zasobami ludzkimi

- przeprowadziliśmy badania ankietowe i fokusowe dotyczące wizerunku wolontariusza i sporządziliśmy raport z tych badań „wolontariat w oczach krakowian”

- opracowaliśmy i wydrukowaliśmy w sumie 3 000 ulotek, które zostały rozdane liderom Klubów Wolontariusza, jako narzędzie pomocne w zachęcaniu do włączania w wolontariat

- opracowaliśmy i wydrukowaliśmy 1 000 plakatów zachęcających do wstąpienia do Klubu Wolontariusza – rozdaliśmy je liderom Klubów, pozostałe rozesłaliśmy do szkół i uczelni

- opracowaliśmy i wydrukowaliśmy 500 plakatów zachęcających bezrobotnych do włączenia się w wolontariat; rozesłaliśmy je do Urzędów Pracy Województwa Małopolskiego

- opracowaliśmy i wydrukowaliśmy 500 plakatów promujących wolontariat, które rozesłaliśmy do szkół, organizacji pozarządowych i urzędów

- opracowaliśmy i wydrukowaliśmy 1 600 broszur informacyjno – promocyjnych dotyczących wolontariatu, które są rozdawane przez stowarzyszenie oraz zostały rozesłane do organizacji pozarządowych, szkół i instytucji

- opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy 1 500 płyt CD, które są rozdawane przez Stowarzyszenie, oraz zostały rozesłane do organizacji pozarządowych, szkół i instytucji

- nakręciliśmy film promujący wolontariat („działaj.pl”), który jest dostępny na płycie CD, oraz jest rozpowszechniany przez Stowarzyszenie WIOSNA-

- zorganizowaliśmy dwa weekendowe szkolenia dla liderów Klubów Wolontariusza (ze szkół średnich oraz z uczelni),na których przeszkolono łącznie 36 osób;

- przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dwa seminaria dla 6 pracowników z Urzędów Pracy (Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce), dzięki którym powstały plakaty promujące wolontariat wśród bezrobotnych oraz materiał podsumowujący możliwości włączenia się bezrobotnych
w wolontariat

- przeprowadziliśmy szkolenie dla 6 pracowników z 6 Powiatowych Urzędów Pracy

- powstał dokument „Standardy pracy wolontariusza”, który 28 października został zaakceptowany i podpisany przez 6 krakowskich organizacji pozarządowych

- wysłaliśmy materiały promocyjne do 500 szkół, uczelni, organizacji i instytucji
z Małopolski

- powstała witryna internetowa www.dzialaj.pl na której jest możliwość zaprezentowania ofert zaangażowania wolontariackiego w partnerskich organizacjach pozarządowych, możliwość prezentacji osiągnięć Klubów Wolontariusza, oraz uzyskania informacji
o wolontariacie

ŚWIĄTECZNA PACZKA

„Świąteczna Paczka” to akcja, w której ludzie zaradni życiowo pomagają tym, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Mechanizm akcji pozwala poprzez zaangażowanie zmniejszyć uprzedzenia wobec biedy, wymaga inicjatywy. Biedne rodziny objęte akcją dzięki niej mają szansę odczuć nadzieję na zmianę swojej sytuacji życiowej, ponieważ jest ktoś, kto o nich pamięta i wyciąga do nich dłoń. Akcja przełamuje schematy i niweluje bariery między zamkniętymi na siebie światami biednych i bogatych. Wolontariusze akcji rozpoznają potrzeby rodzin. Następnie poprzez kampanię promocyjną znajdujemy darczyńców, którzy są gotowi udzielić pomocy w postaci paczki z żywnością, odzieżą, środkami czystości, sprzętem AGD.

W ramach akcji „Świąteczna Paczka”:

 • Pomoc uzyskało 1080 najuboższych rodzin z Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Piekar, Paszkówki, Będkowic, Nowego Sącza, Jaworzna, Kielc
 • W akcję zaangażowało się 400 wolontariuszy, którzy przepracowali łącznie 10 000 godzin, czyli 62 miesiące robocze
 • Przekazano pomoc o wartości ok. 324 tys. zł
 • W akcję zaangażowało się ok. 10 tys. darczyńców, którzy przygotowywali paczkę
 • Patronat honorowy objął Metropolita Krakowski Arcybiskup Stanisław Dziwisz
 • Zawiązano umowę z Gazetą Wyborczą – patronem medialnym akcji
 • Stworzono funkcjonalną bazę danych rodzin potrzebujących pomocy
 • Zorganizowano kampanię promocyjną akcji z udziałem takich mediów jak: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Polski”, „Gość Niedzielny”, TVP3, portal Onet.pl, w Krakowie zawisło 1000 plakatów B1, rozdystrybuowano 1500 plakatów B2 i 15 tysięcy ulotek promujących akcję.

PODARUJ MI CZAS

„Podaruj mi czas” to długofalowy program aktywizacji dzieci z rodzin wieloproblemowych poprzez atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego (warsztaty edukacyjno-kulturowe, wycieczki, zajęcia sportowe). Program pomaga dzieciom odkryć ich umiejętności i pasje oraz stwarza dostęp do świata, którego nie zapewnia im ich własne środowisko.

W ramach programu „Podaruj mi Czas”:

· Pomoc uzyskało ok. 50 dzieci (większość z nich uczestniczyło w regularnych zajęciach jazdy konnej, na basenie, ściance wspinaczkowej itp.)

· Objęliśmy działaniami 2 ośrodki: Kraków, Libiąż

· W pracę zaangażowało się 45 wolontariuszy, którzy poświęcili łącznie 2115 godzin

· Zorganizowaliśmy 10-dniowe półkolonie dla 50 dzieci (opiekowało się nimi 20 wolontariuszy )

· Nawiązaliśmy współpracę z:

o Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

o Kinem IMAX, Multikinem, Parkiem Wodnym, Centrum Wspinaczkowym RENI-Sport, Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny, kilkoma stadninami koni

o Cukierniami: CORA, Michalscy, Pieprzyca (z Podłęża)

· Rozliczyliśmy 2 projekty realizowane w ramach konkursów grantowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

PODZIELMY SIĘ WIEDZĄ

„Podzielmy się wiedzą” to program zajęć korepetycyjnych dla dzieci ze środowisk upośledzonych społecznie i ekonomicznie. W ramach programu staramy się zapewnić im fachową pomoc wyszkolonych wolontariuszy-korepetytorów oraz dostęp do pomocy naukowych (encyklopedie, słowniki, kompendia, lektury). Chcemy nauczyć naszych podopiecznych inwestować w siebie, dbać o własny rozwój intelektualny, rozwijać zainteresowania.

W ramach programu „Podzielmy się wiedzą”:

 • objęto pomocą objęto 110 dzieci
 • korepetycje udzielane były w formie indywidualnej
 • opracowano program cyklu 3 szkoleń dla wolontariuszy
 • zrekrutowano i wyszkolono 100 wolontariuszy-korepetytorów, którzy łącznie wypracowali 3170 godzin, czyli równowartość ok. 63 400 pln
 • Nawiązano współpracę z 9 szkołami oraz świetlicą środowiskową

KLUCZ DO JUTRA

„Klucz do jutra” to program zajęć korepetycyjnych , którego celem jest wsparcie dzieci i opiekunów z Rodzinnych Domów Dziecka. Idea naszej akcji zakłada oprócz korepetycji, równoczesne nawiązanie więzi z dzieckiem, wejście w jego świat – ten ‘dzisiaj’ i ten ‘wczoraj’. Poznając codzienność ucznia w miejscu, w którym się wychowuje, odkrywając przy tym przykre doświadczenia z przeszłości - wspomagamy jednocześnie tych, którzy jako pierwsi dali mu szansę na lepsze jutro. Opiekunowie mogą więc liczyć na nasze wsparcie, nawet jeśli dotyczy ono tylko kłopotów szkolnych.

W ramach programu „Klucz do jutra”:

 • Od kwietnia do grudnia pomocą objęto 39 dzieci w 8 Rodzinnych Domach Dziecka, 4 Rodzinach Zastępczych i Pogotowiu Opiekuńczym
 • Od listopada systematyczną pomoc w formie indywidualnych korepetycji otrzymuje 27 dzieci
 • Zrekrutowano i wyszkolono 24 wolontariuszy-korepetytorów
 • program realizowany jest przy współpracy Fundacji „Ernst &Young”

HERBATKA U STARUSZKÓW

„Herbatka u staruszków” to akcja, w której osoby młode (studenci) odwiedzają raz w tygodniu osoby starsze przebywające w zespole opiekuńczo-leczniczym w Prokocimiu. Wspólnie spędzali czas na spacerach, czytaniu gazet i książek, rozmowach.

W ramach akcji „Herbatka u staruszków”:

 • Zaangażowało się 30 wolontariuszy
 • Zorganizowano 3 wspólne imprezy z okazji:
  • Świąt Bożego Narodzenia
  • Wielkanocy
  • Dnia Babci i Dziadka
 • Podczas imprez obyły się występy artystyczne, wspólne śpiewanie, rozdawano także drobne upominki

UKRAINA

„Ukraina” to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia WIOSNA i Bractwa Akademickiego PRO. Jej celem jest dotarcie do polskich dzieci i młodzieży z Ukrainy poprzez organizowanie dla nich rekolekcji i wypoczynku wakacyjnego.

W ramach akcji „Ukraina”:

 • zorganizowano wypoczynek letni dla 70 dzieci (w trakcie siedmiu edycji akcji dotarliśmy łącznie do 510 dzieci min. z Miżyńska, Pnikuta i Żydaczowa)
 • zorganizowano wypoczynek zimowy dla młodzieży (12 osób)
 • udzieliliśmy pomocy materialnej o wartości ok. 5 tys. zł
 • dziećmi opiekowało się 12 wolontariuszy – (w ramach sześciu edycji wzięło udział w akcji łącznie ok. 100 wolontariuszy)
 1. Stowarzyszenie Wiosna w roku 2005 prowadziło wyłącznie działalność statutową. Rok obrotowy 2005 stowarzyszenie zamknęło dochodem w wysokości 23 514,47zł, który w całości zwiększy przychód roku 2006.
 2. Przychody stowarzyszenia realizowane były z następujących źródeł:

- darowizny 111 263,22 zł

- składki członkowskie 105,00 zł

- dotacje 127 939,33 zł

- pozostałe przychody 1 432,84 zł

- przychody finansowe 410,18 zł

 1. Koszty administracyjne w roku 2005 wyniosły:

- amortyzacja 2 046,72 zł (amortyzacja jednorazowa zakupionych programów i licencji)

- usługi obce 10 869,94 zł

- zużycie materiałów i energii 5 242,92 zł

- wynagrodzenia 25 796,17 zł

- ubezpieczenia społeczne 7 583,03 zł

- pozostałe koszty 70,52zł w całości obejmujące koszty reprezentacji.

- podróże służbowe 11,72 zł

- koszty finansowe 10,41 zł

- pozostałe koszty 0,25 zł

Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2005 wyniosły 164 864,42 zł i dotyczyły realizowanych projektów.

Darowizny dla innych instytucji wyniosły 1 140,00 zł

 1. W roku 2005 nie nastąpiły żadne zmiany w funduszu statutowym.
 2. Stowarzyszenie Wiosna nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.
 3. Środki na rachunkach bankowych w Deustche Banku PBC S.A. Oddział Kraków na dzień 31.12.2005 wyniosły 39 040,97zł.
 4. W roku 2005 w Stowarzyszeniu WIOSNA zatrudnionych było w różnych okresach czasu 6 osób na umowę o pracę, w tym:

· stanowisko dyrektora biura- 1 osoba

· stanowisko koordynatora projektu- 1 osoby

· stanowisko fundraisera- 1 osoba

· stanowisko ds. public relations – 2 osoby

· stanowisko księgowego- 1 osoba

 1. Wynagrodzenie brutto z tytułu umów o pracę wyniosło 51 436,56
 2. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje społecznie. Nie otrzymali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia wyniosły łącznie 60 293,33zł brutto.
 1. Stowarzyszenie Wiosna nie nabyło żadnych akcji, obligacji i nieruchomości oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego.
 2. Wartość aktywów oraz zobowiązań Stowarzyszenia Wiosna wykazuje załączony bilans.
 3. Stowarzyszenie Wiosna w ciągu roku podatkowego w związku ze zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego nie składało deklaracji podatkowych. Składane były natomiast deklaracje PIT-4 dotyczące wypłacanych wynagrodzeń.
 4. Kwota zobowiązań podatkowych na 31.12.2005 wyniosła 2 407,60 i w całości dotyczyła wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2005.
 5. Stowarzyszenie WIOSNA nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności odpłatnej pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
 6. Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2005 prowadziło następujące zlecone zadania publiczne:

a. „Możesz coś zmienić – promocja wolontariatu” – umowa na realizację zadania publicznego z dnia 4 sierpnia 2005 nr I/1041/KZ/2220/05 zawarta
z Województwem Małopolskim; kwota dotacji – 27 014 zł

b. „Partnerstwo dla wolontariatu” – umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 11 kwietnia 2005 nr W/I/1259/SP/469/2005 zawarta z Gminą Miejska Kraków; kwota dotacji – 16 000 zł

c. „Otwarte drzwi – system łatwego zaangażowania w wolontariat” – umowa na realizację zadani publicznego z dnia 5 września 2005 nr 397 zawarta
z Ministerstwem Polityki Społecznej (w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Społecznych) – 49 620 zł

d. „Podzielmy się wiedzą.” Organizacja korepetycji dla dzieci z rodzin wieloproblemowych - umowa o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
z dn. 27.04.2005 nr I/682/ROPS/1592/05 zawarta z Województwem Małopolskim; kwota dotacji – 5 420 zł

e. „Podaruj mi czas”. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci z rodzin wieloproblemowych - umowa o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
z dn. 27.04.2005 nr I/685/ROPS/1589/05 zawarta z Województwem Małopolskim; kwota dotacji – 10 434 zł

f. „Podaruj mi czas – półkolonia letnia– umowa na realizację zadania publicznego z dnia 8.07.2005 nr W/I/2270/SP/725/2005 zawarta z Gminą Miejską Kraków; kwota dotacji – 2 400

g. „Podaruj mi czas – półkolonia letnia– umowa na realizację zadania publicznego z dnia 3.08.2005 nr I/1024/PS/2201/05 zawarta z Województwem Małopolskim; kwota dotacji – 7 000 zł

h. Świąteczna Paczka Ruczaj” – umowa na realizację zadania publicznego
z dnia 08.09.2005 nr 114/P/MOPS/05 z Gminą miejską Kraków; kwota dotacji – 4 250 zł

Wszystkie zadania zostały zrealizowane, rozliczone i pozytywnie rozpatrzone przez Zleceniodawców.

 1. Stowarzyszenie WIOSNA prowadziło projekty wpierane przez instytucje prywatne:
  1. „Podaruj mi czas – półkolonia letnia–umowa z dn. 25.07.2005 nr 185/05 zawarta z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A; kwota dotacji – 3 000 zł
  2. „ Klucz do jutra’ – umowa z dn. 15.04.2005 zawarta z Fundacją Ernst&Young; kwota dotacji – 4 560 zł
  3. „Centrum Wolontariatu” – umowa z dn. 22.02.2005 zawarta z Fundacja „energetyka na Rzecz Polski Południowej” nr 013/2005; kwota dotacji – 3 000zł
  4. „Podzielmy się wiedzą” – umowa z dn. 25.08.2005 zawarta z Fundacją Orlen Dar Serca nr 2330/04; kwota dotacji – 5 000 zł
  5. „ Klucz do jutra’ – umowa z dn. 21.10.2005 zawarta z Fundacją Ernst&Young; kwota dotacji – 15 317 zł
  6. „Partnerstwo dla wolontariatu” – umowa darowizny z dnia 18 kwietnia 2005 zawarta z Fundacją J&S Pro Bono Poloniae; kwota dotacji – 9 000 zł

Wszystkie zadania zostały zrealizowane, rozliczone i pozytywnie rozpatrzone przez Zleceniodawców.

Copyright © 2007-2020